UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wyniki kontroli Poczty Polskiej

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-05-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-05 14:20:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Poczta Polska nie narusza przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – wynika z ustaleń pokontrolnych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Kontrola została wszczęta w listopadzie 2008 r. w związku z artykułem prasowym, w którym ukazały się informacje, że „na Poczcie Polskiej specjalny system skanuje wszystkie koperty, a dane o adresatach i nadawcach trafiają do bazy danych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Inspektorzy GIODO badali działania Poczty Polskiej pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych nadawców i adresatów w systemie automatycznego sortowania przesyłek pocztowych (w tym listowych) z przepisami o ochronie danych osobowych (w tym z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych).

Kontrola została przeprowadzona tylko na Poczcie Polskiej. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożył jedynie wyjaśnienia, gdyż GIODO nie ma uprawnień kontrolnych w stosunku do tej instytucji. W wyniku tych działań nie stwierdzono uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych pochodzących z systemu automatycznego sortowania przesyłek pocztowych, które mogłyby być podstawą do nakazania przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Obie instytucje legitymują się też podstawami prawnymi zezwalającymi im na przetwarzanie tych danych. Zgodnie zaś z ustawą o ochronie danych osobowych jest to wystarczająca przesłanka legalizująca działania administratorów danych osobowych. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyjaśnił GIODO, iż ABW uzyskuje, gromadzi oraz przetwarza dane osobowe na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Z kolei art. 41 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe, który określa obowiązki Poczty Polskiej wobec ABW, stanowi, że obowiązkiem Poczty Polskiej jest nieodpłatne zapewnienie technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania szefowi ABW jego zadań określonych odrębnymi przepisami.

Zatem, co prawda, Poczta Polska udostępnia ABW dane osobowe adresatów i odbiorców z systemu służącego do automatycznego sortowania i skanowania przesyłek pocztowych, to jednak działanie takie odbywa się na podstawie wskazanych wyżej przepisów, które są przepisami szczególnymi w stosunku do uregulowań ustawy o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie ponieważ podczas kontroli stwierdzono, że część pracowników Poczty Polskiej upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nie ma wystarczającej wiedzy dotyczącej podstawy i trybu udostępniania danych osobowych nadawców i adresatów w systemie służącym do automatycznego sortowania przesyłek pocztowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, GIODO zwrócił się do dyrektora Poczty Polskiej o przeprowadzenie odpowiednich szkoleń w tym zakresie.

Ostatnie aktualności