UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy naczelnik urzędu skarbowego może przekazać organizacji pożytku publicznego dane osoby, która wpłaciła na jej rzecz 1% podatku?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-24
Wprowadził‚ informację: 2009-08-05 12:03:04
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2015-12-15 14:48:18

Tak, o ile osoba, która ofiarowuje 1% podatku wyraziła, w zeznaniu lub w jego korekcie, zgodę na udostępnienie (przekazanie) swoich danych osobowych tej organizacji.

Uzasadnienie:

Na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, legalnośc przetwarzania, w tym udostępniania danych osobowych tzw. zwykłych (jak np. imię , nazwisko, adres zamieszkania) uzależniona jest od spełnienia jednej z przesłanek wymienionych w jej art. 23 ust. 1 pkt 1 – pkt 5.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wyraźnie wskazują – w art. 45c ust. 5 ustawy – że przekazanie danych osobowych podatnika (w zakresie: imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz wysokość kwoty nieprzekraczającej 1% podatku) przez naczelnika urzędu skarbowego organizacji pozytku publicznego może odbyć się jedynie po wyrażeniu przez podatnika zgody w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania.

A zatem, na podstawie zgody wyrażonej w zeznaniu podatkowym powyższe dane mogą być przekazane tylko i wyłącznie organizacji pożytku publicznego. Ustawodawca nie przewidział możliwości wyrażania w zeznaniach podatkowych zgody na udostępnianie danych bezpośrednio osobie obdarowanej.

Wobec czego przyjąć należy, iż podstawa prawną dla udostępnienia przez fundację innym podmiotom, czy osobom – w szczególności osobie obdarowanej – danych osobowych osób, które darowały 1% podatku, będzie jedynie zgoda osoby, której dane dotyczą, na taki sposób przetwarzania danych osobowych.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że to administrator danych powinien samodzielnie rozstrzygnąć, po rozważeniu wszelkich prawnych i faktycznych okoliczności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, czy i w jaki sposób dane osobowe mogą być przetwarzane, w szczególności, czy i komu oraz na jakiej podstawie mogą być udostępnione. Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych powinno następować w granicach obowiązujących przepisów prawa, jak również powinno być zdeterminowane zakresem i celem przetwarzania danych. Dokonując rozstrzygnięcia w przedmiocie przetwarzania (udostępniania) informacji, które stanowić mogą dane osobowe, administrator powinien również uwzględnić obowiązki, jakie na niego nakładają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, respektując m.in. zasady: legalizmu, adekwatności, związania celem oraz merytorycznej poprawności danych (art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych), jak i dbać o bezpieczeństwo danych (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Naruszenie tych zasad może narazić administratora danych zarówno na odpowiedzialność administracyjną przez Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i karną, stosownie do przepisów art. 49 – 54a tejże ustawy.

 

 

Ostatnie aktualności