UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy pracownik firmy kurierskiej ma prawo legitymować osoby, którym dostarcza przesyłki za potwierdzeniem odbioru lub przekazy pocztowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-12-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-12-02 15:18:47
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-04-07 10:25:26

Odpowiedź:

Tak, gdyż taki obowiązek wynika z branżowych przepisów regulujących działalność firm kurierskich i świadczących usługi pocztowe.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zawiera jedynie ogólne regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zaś ich uszczegółowienie znajduje się w branżowych przepisach prawa. Jeśli istnieją, to one mają pierwszeństwo stosowania. Dlatego kwestie legitymowania osób, którym dostarczane są przesyłki, należy rozpatrywać na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, a w zakresie w niej nieuregulowanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, a także rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.

W myśl art. 38 ustawy Prawo przewozowe, regulującej m.in. działalność firm kurierskich, osoba nadająca przesyłkę towarową przekazuje przewoźnikowi (np. w formie tzw. listu przewozowego) informacje niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, w tym m.in.:

  • nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę,
  • miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy.

Zgodnie zaś z przepisami Prawa pocztowego, określającymi zasady świadczenia usług pocztowych, zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje m.in. przez przyjęcie przez dostarczyciela przesyłki lub przekazu pocztowego do doręczenia (art. 15 ust. 1 pkt 1 i pkt 3). Przesyłkę lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej (art. 37 ust. 1).

Doręczenie zaś – w myśl art. 3 pkt 4 ustawy Prawo pocztowe – oznacza wydanie przesyłki lub wypłacenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie.

Przesyłka może być także wydana osobie pełnoletniej mieszkającej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w tej sprawie.

Przesyłki rejestrowane i przekazy pocztowe doręcza się zgodnie z art. 37 ustawy za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru (§ 21 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego). W myśl zaś § 22 wymienionego rozporządzenia, tożsamość osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych stwierdza się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

  • dowodu osobistego,
  • paszportu,
  • prawa jazdy,
  • innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza,
  • w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z wymienionych wyżej dokumentów - innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Ostatnie aktualności