UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest ujawnienie na antenie radia, będącego organizatorem konkursu, danych osób w nim uczestniczących?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-11-10
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2009-11-10 13:49:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, jeśli osoba, która brała udział w konkursie wyraziła wcześniej zgodę na ujawnienie swoich danych na antenie radia na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu.

Przystępowanie do różnego rodzaju konkursów, organizowanych przez wiele podmiotów,
jest oparte na zasadzie dobrowolności, natomiast, co do zasady, regulamin konkursu powinien określać sposób przetwarzania danych osobowych osób w nim uczestniczących, jak również powinien być tym osobom znany przed przystąpieniem do udziału w  konkursie.

Z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych ważne jest, po pierwsze, aby każdy administrator danych (np. firma organizująca akcje promocyjne czy różne konkursy) wskazał podstawę prawną gromadzenia i  wykorzystywania danych osobowych, a po wtóre, aby każda osoba której dane są wykorzystywane o tym wiedziała i była świadoma swoich praw z tym związanych. Istotne jest zatem, aby administrator danych rzetelnie poinformował osobę, której dane dotyczą o warunkach uczestnictwa w programie i  wykonał obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy o ochronie danych osobowych, a mianowicie poinformował każdą osobę przede wszystkim o adresie swojej siedziby, celu zbierania danych, o dobrowolności lub obowiązku ich podania oraz o prawie dostępu do danych i ich poprawiania.

Podstawą prawną do przetwarzania danych może być jedna z przesłanek wskazanych w 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych. Przy różnego rodzaju konkursach będzie to zazwyczaj zgoda osoby, której dane dotyczą, czyli przesłanka z pkt 1  wspomnianego przepisu. Przy czym ustawa nie wymaga, aby była to zgoda pisemna (może być też ustna), ale dla celów dowodowych lepiej jak jest ona złożona na piśmie. Przy wyrażaniu zgody najważniejsze jest jednak, aby osoba była świadoma na co się godzi, tzn. komu, w jakim celu i w jakim zakresie udostępnia swoje dane osobowe. Ponadto, ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje każdego administratora danych (każdy podmiot, który gromadzi i wykorzystuje dane, chociażby dla celów zarobkowych), aby należycie o nie dbał i chronił interesy osób, których te dane dotyczą. W szczególności ustawa nakazuje administratorowi, aby zbierał dane tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu ich przetwarzania oraz, aby wykorzystywał dane tylko w tym celu, dla którego je zebrał i na który osoba wyraziła zgodę. Nie może on zatem wykorzystywać danych dla innych, nie oznaczonych z góry celów.

W związku z  powyższym jedyną podstawą na ujawnienie danych osoby-laureta konkursu na antenie radia jest pozyskiwanie od każdej osoby biorącej udział w  konkursie zgody na ujawnienie jej danych na antenie, w przypadku gdyby ten konkurs wygrała. Przy czym każda osoba musi wiedzieć, jakie jej dane zostaną ewentualnie upublicznione, jak np. imię i  nazwa miejscowości, bądź też imię i nazwisko.

Ostatnie aktualności