UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy mogę uzyskać od operatora telekomunikacyjnego wykaz rozmów przychodzących na mój telefon?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-02-26 12:59:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż nie ma podstaw prawnych do pozyskania takiego wykazu.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich skonkretyzowanie znajduje się w szczególnych przepisach, które mają pierwszeństwo stosowania.

Wobec powyższego w tej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy ustawy z 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

I tak, zgodnie z art. 80 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń.

Ponadto, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza na żądanie abonenta szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, za który może być pobierana opłata w wysokości określonej w cenniku (ust. 2). Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych powinien zawierać informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, z podaniem, dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto (ust. 3).

Powyższy przepis wskazuje zatem zakres danych, które muszą być udostępniane abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych jak i mogą być udostępnione na jego żądanie. Zwrócić jednocześnie należy uwagę, iż ww. informacje zostały ujęte w katalogu zamkniętym, a tym samym ustawodawca nie przewidział możliwości udostępnienia abonentowi danych dotyczących połączeń przychodzących.

Ponadto zwrócić należy również uwagę, na art. 159 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, który stanowi, że tajemnica komunikowania obejmuje m.in. dane dotyczące użytkownika, treść indywidualnych komunikatów, dane transmisyjne, dane o lokalizacji czy dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci. Natomiast art. 180d tej samej ustawy, wskazuje, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani m.in. do utrwalania oraz do udostępniania powyższych danych uprawnionym podmiotom (m.in. Policji, Straży Granicznej czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) na własny koszt, a także sądowi i prokuratorowi, na zasadach i przy zachowaniu procedur określonych w przepisach odrębnych.

Z powyższych przepisów wynika uprawnienie abonenta do uzyskania od operatora telekomunikacyjnego wykazu jego rozmów wychodzących wykonywanych z danego numeru telefonicznego, natomiast w odniesieniu do połączeń przychodzących uznać należy, iż wszelkie informacje z nimi związane będzie mogła uzyskać osoba wykonująca te połączenia, jak również podmioty uprawnione na mocy przepisów ustawowych w ściśle określonym celu i zakresie. Odmiennie traktowane są sytuacje, o których mowa w art. 171 (szczególnie ust. 7 i 9) Prawa telekomunikacyjnego.

 

Ostatnie aktualności