UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zbiór danych osobowych tworzony na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej należy rejestrować u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-11-13
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-16 13:12:24
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Tak, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych nie zwalnia takich zbiorów z rejestracji.

Uzasadnienie

Przedmiotem zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest zbiór danych osobowych, przez który rozumie się – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 1  ustawy o ochronie danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o  charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Usystematyzowany zestaw danych, będący zbiorem danych osobowych powinien być zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi przez administratora danych, na którym spoczywa ten obowiązek (art. 40 ustawy). Z obowiązku rejestracji zwolnione są podmioty przetwarzające zbiory, o których mowa w art. 43 ust. 1  ustawy o ochronie danych osobowych. Wymienione tam zbiory stanowią wyjątki, od ogólnej zasady rejestracji każdego zbioru danych osobowych. Przykładem jest zbiór danych powszechnie dostępnych (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy), np. zbiór danych zawartych w książce telefonicznej (w formie papierowej lub elektronicznej, dostępnej na stronach internetowych).

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych, to ich administrator powinien dokonać oceny, czy ze względu na charakter przetwarzanych danych ich zbiór podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji, czy też jest z niego zwolniony na podstawie którejkolwiek z  przesłanek wskazanych w powołanym powyżej przepisie. Ponadto, zwolnienie zbioru z rejestracji jest możliwe tylko wówczas, gdy opisana w art. 43 ust. 1 ustawy przesłanka dotyczy wszystkich danych zawartych w tym zbiorze. Jeśli więc w  ramach tworzonych zbiorów przetwarzane są, choćby incydentalnie, dane inne, niż te wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy, bądź w innym celu niż wskazane w tym przepisie, to zbiór podlega wówczas obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji. Przykładowo, jeśli zwolnienie zbioru następuje ze względu na ww. przesłankę powszechnej dostępności danych, to w przypadku, gdyby chociaż jedna dana osobowa z tego zbioru nie była powszechnie dostępna, to zbiór taki podlega rejestracji u  GIODO.

W świetle przepisów wyłączających danych zbiór z rejestracji należy stwierdzić, iż skoro zbiór danych tworzony na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej nie stanowi szczególnej kategorii zbioru zwolnionego z rejestracji na podstawie ww. art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, to będzie podlegał obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji GIODO. Odpowiedni wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Specjalna aplikacja wspomagająca na stronie internetowej http://egiodo.gov.pl, ułatwia poprawne wypełnienie zgłoszenia zbioru do rejestracji, a następnie przesłanie wskazanego wniosku do Biura GIODO drogą elektroniczną (tylko przez osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub poczta tradycyjną (po wydrukowaniu i  podpisaniu wypełnionego formularza).

Ostatnie aktualności