UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dane osobowe - obowiązki firm

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Puls Biznesu 2006-09-14
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-10-05 15:31:32
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59
1.Czy informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą podlegają ustawie o ochronie danych osobowych?

Zakresem przedmiotowym ustawy o ochronie danych osobowych objęte są wyłącznie dane dotyczące osób fizycznych. Jej przepisów nie stosuje się do przetwarzania informacji o innych podmiotach, w szczególności o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w takim zakresie, w jakim dane te identyfikują podmiot w obrocie gospodarczym i ściśle wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

2. Czy pracodawca ma prawo publikować na swoich stronach internetowych dane osobowe pracowników jak ich imiona i nazwiska, stanowiska, dokładne miejsce pracy (numer pokoju, telefon, adres e-mail), bez zgody tych osób.

Tego typu informacje są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Z uwagi na to dane te mogą być wykorzystywane, w tym upublicznione, przez pracodawcę - także bez zgody osoby, której one dotyczą.

3. Czy obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów zawierających m.in. imię i nazwisko, narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych?

Obowiązek ten wynika z wewnętrznych uregulowań wprowadzonych przez pracodawcę, np. z regulaminu pracy, który ustala organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników. Obowiązek ujawniania w tej postaci swoich danych osobowych, jeżeli wynika z wewnętrznych przepisów obowiązujących w zakładzie pracy, nie jest sprzeczny z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Czy Policja ma prawo przekazać moje dane osobowe urzędowi skarbowemu, w celu ściągnięcia grzywny nałożonej na mnie w drodze mandatu karnego?

Zgodnie z art. 100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które w art. 19 § 1 określają, prócz wyjątków wymienionych §2 - 8 cyt. artykułu, że organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego.

5. Czy Banki mogą telefonicznie potwierdzać u pracodawców, prawdziwość danych osobowych pracowników umieszczonych we wnioskach kredytowych?

Można zaakceptować taką praktykę pod warunkiem wyrażenia przez pracownika zgody na udostępnienie swoich danych przedstawicielowi banku, przy czym niezbędne jest przyjęcie takiego rozwiązania (formy potwierdzania danych), które całkowicie wyeliminuje możliwość udostępnienia tych danych osobie innej, niż pracownik banku, a więc osobie nieupoważnionej.

6. Czy spółka jest zobowiązana do zarejestrowania księgi udziałów oraz księgi akcyjnej?

Dane udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegające wpisowi do rejestru (księgi udziałów) są danymi powszechnie dostępnymi, zatem taki zbiór nie wymaga zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi. Natomiast księga akcyjna nie jest powszechnie dostępna (jest jawna tylko dla akcjonariuszy), należy więc zgłosić ją do rejestracji.

7. Czy po przejęciu danych osobowych (np. teczek pracowniczych) podlegających obowiązkowi archiwizacji, archiwum staje się administratorem tych danych?

Tak, i ciążą na nim - jako administratorze danych - wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności