UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Będzie kontrola zabezpieczenia danych przy spisie powszechnym, 7.04.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-04-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-04-07 11:26:28
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

GIODO skontroluje, czy GUS właściwie zabezpiecza dane osobowe przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

To efekt zarówno planowych działań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jak i ostatnich doniesień medialnych dotyczących możliwości podszycia się pod inną osobę przy wypełnianiu formularza internetowego na potrzeby spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Gwarancje prawne

Kwestią przeprowadzania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w  2011 roku GIODO zajmował się od momentu rozpoczęcia prac przygotowawczych do spisu, aktywnie w nich uczestnicząc. Na tym etapie zgłaszał wiele istotnych zastrzeżeń, zarówno co do zakresu zbieranych danych, jak i właściwego ich zabezpieczenia.

W następstwie działań GIODO do pierwotnego projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. wprowadzono szereg unormowań zwiększających bezpieczeństwo danych gromadzonych w Bazie Danych NSP 2011, w tym m.in. nakaz przyjęcia dodatkowych wymagań bezpieczeństwa dla systemu informatycznego wykorzystywanego w spisie, to jest: obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka dla przetwarzanych danych, obowiązek opracowania i wdrożenia specyficznych wymagań bezpieczeństwa systemu, obowiązek dokonania audytu tego systemu zgodnie z Polskimi Normami.

W opinii GIODO, zapisanie w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (art. 10 ust. 1, 2 i 5), że:

 • wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane są poufne i objęte tajemnicą statystyczną,
 • przetwarza się je zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych,
 • a system informatyczny może być wykorzystany do przetwarzania danych po dokonaniu analizy ich ryzyka, opracowaniu specyficznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemu i wdrożeniu środków zapewniających spełnienie tych wymagań, a także po dokonaniu audytu tego systemu zgodnie z Polskimi Normami

daje wystarczające prawne gwarancje zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia NSP 2011.

Właściwa realizacja

- Stworzenie podstaw prawnych zarówno dla spisu rolnego, który odbył się w 2010 r., jak i dla narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. nie kończy działań GIODO w tym zakresie – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie 7 kwietnia 2011 r. – Wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że je dopiero zaczyna. Stworzone bowiem zostały podstawy prawne przeprowadzenia spisu, natomiast w tej chwili sprawdzimy, na ile działania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i podmiotów współpracujących z nim przy spisie, zgadzają się z tym, co znajduje się w przepisach prawnych oraz czy zbierane podczas spisu dane są właściwie zabezpieczone i na odpowiednim etapie anonimizowane – wyjaśniał GIODO. Jest to bardzo istotne, bo prawo przewiduje, że dane osobowe przetwarzane na potrzeby spisu są objęte tajemnicą statystyczną, a ich wykorzystywanie musi odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Ponadto dr Wojciech Rafał Wiewiorowski wskazywał, że kwestia przeprowadzania spisów powszechnych jest przedmiotem zainteresowania wszystkich unijnych rzeczników ochrony danych osobowych, m.in. z tego względu, że prowadzi do swego rodzaju profilowania obywateli, m.in. poprzez opisywanie ich życia codziennego oraz społecznego.

Zakres kontroli GIODO

Pojawiające się w ostatnim okresie doniesienia medialne dotyczące możliwości podszycia się pod inną osobę przy wypełnianiu formularza internetowego na potrzeby spisu powszechnego lub pozyskania danych osób fizycznych przez osoby do tego niepowołane wzbudziły dodatkowe zainteresowanie GIODO, jak przebiega realizacji spisu powszechnego.

W efekcie zaplanowana przez GIODO kontrola w tym zakresie obejmie również aspekty sygnalizowane zarówno przez media, jak i zwracających się do GIODO obywateli.

Jak zapowiada dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, będzie ona dotyczyła m.in. zabezpieczenia danych osobowych, które są gromadzone na potrzeby spisu, zarówno w czasie wypełniania internetowego formularza, jak i pozyskiwania przez ankieterów czy rachmistrzów, a także pobierania z rejestrów publicznych. Obejmie także kwestię przetwarzania danych osobowych dotyczących rachmistrzów spisowych, w tym danych geolokalizacyjnych (GUS ma bowiem możliwość śledzenia tras, którymi poruszają się rachmistrze).

- W tym zakresie spotykamy się z dużą otwartością ze strony GUS, który traktuje narodowy spis powszechny jako działanie, którym można się szczycić na zewnątrz, pokazując, że Polska jest krajem, w którym można dokonać spisu z  wykorzystaniem Internetu i danych pochodzących z rejestrów publicznych i  zrealizować go w taki sposób, w jaki powinny wyglądać spisy w XXI wieku – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. - Toteż GUS jest zainteresowany, aby na każdym etapie działań GIODO badał, czy dane osobowe są właściwe przetwarzane, w tym odpowiednio chronione - podsumował.

Temat poruszany podczas konferencji prasowej dr Wojciech Rafał Wiewiórowski omawiał również w indywidualnych wywiadach z dziennikarzami m.in. z :

 • redaktor Elżbietą Szymkowską z Polsat News,
 • redaktor Dominiką Mizerską z „Faktów” TVN,
 • redaktorem Rafałem Lesieckim z Polskiej Agencji Prasowej,
 • redaktor Agnieszką Witkowicz z RMF FM,
 • redaktorem Karolem Kosiorowskim z Superstacji,
 • redaktor Anną Kowalczyk z Radia PIN,
 • redaktorem Łukaszem Brzezińskim z Radia Maryja,
 • redaktorem Pawłem Chełchowskim z portalu gazeta.pl.

Ostatnie aktualności