UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Komunikat o pytaniach prawnych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS 2015-01-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-01-19 14:01:26
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-08-17 12:25:39

 

UWAGA

Informujemy, iż Biuro GIODO nie udziela porad prawnych

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie zajmuje stanowiska i nie wydaje opinii, w tym wstępnych, dotyczących legalności przetwarzania danych w hipotetycznych sytuacjach przedstawianych w kierowanych do niego pismach. Stosowanie unormowań ustawy o ochronie danych osobowych należy w pierwszej kolejności do administratorów danych wspieranych przez powołanych administratorów bezpieczeństwa informacji, działy prawne oraz osoby świadczące fachową pomoc prawną.

Rolą Generalnego Inspektora jest bowiem kontrola procesu przetwarzania danych osobowych, a nie świadczenie pomocy prawnej. To administrator danych decyduje o celach i środkach przetwarzania, a zatem obowiązany jest respektować wszelkie nałożone na niego przepisami prawa obowiązki związane z procesem przetwarzania danych osobowych. Potwierdza to art. 36b ustawy
o ochronie danych osobowych
, który stanowi, że w razie niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji, administrator danych sam wykonuje zadania określone w art. 36a ust. 2 pkt 1, a więc także zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Generalny Inspektor uprzejmie dziękuje za sygnały dotyczące problemów związanych z interpretacją przepisów prawa. Ich treść stanowi impuls do rozważenia podjęcia określonych działań z urzędu (np. wystąpienia do administracji rządowej, wyjaśnienia i poradniki dostępne na stronie GIODO).

                                                                                                                                                    

Biuro GIODO uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Generalnego Inspektora dostępne są:

Materiały są na bieżąco aktualizowane i rozszerzane, a wyszukiwanie informacji może ułatwić zamieszczona na stronie wyszukiwarka. Wybrane zagadnienia są także szeroko opisane na stronie https://abi.giodo.gov.plhttps://edugiodo.giodo.gov.pl.

 

Powyższe materiały, łącznie z ustawą o ochronie danych osobowych i jej aktami wykonawczymi, pozwalają na samodzielne rozstrzyganie większości wątpliwości i pytań przez administratorów danych, tym bardziej, że mogą oni powołać administratora bezpieczeństwa informacji, którego zadaniem jest zapewnianie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w pierwszych latach swojej działalności udzielał informacji i wyjaśnień dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych. Jednakże obecnie nie jest możliwe udzielanie odpowiedzi na pytania, kierowane do tego organu pisemnie lub telefonicznie, z powodu ograniczonych możliwości organizacyjnych. Działalność taka nie należy do ustawowych zadań tego organu i nie może być traktowana jako jego obowiązek wypełniany zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Informujemy jednocześnie, że do właściwości GIODO nie należą:

  • odpowiadanie na pytania dotyczące wniosków o dostęp do informacji publicznej skierowanych do podmiotów zobowiązanych do jej udzielenia. O udostępnieniu żądanych informacji lub o odmowie ich udostępnienia w określonym stanie faktycznym i prawnym, rozstrzyga podmiot, do którego o informacje te się zwrócono, a następnie rozstrzygnięcie to podlega weryfikacji przez sąd administracyjny;  
  • sprawy zastrzeżone do właściwości innych organów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami. Generalny Inspektor nie sprawuje nadzoru i nie może ingerować w sprawy zastrzeżone do kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2001 r. (sygn. akt II SA 401/00) stwierdzając, że "(...) Generalny Inspektor (...) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym nieprawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji, czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami".

 

Ostatnie aktualności