UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Opinia GIODO do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-02-12
Wprowadził‚ informację: Sylwia Bator 2016-02-12 12:02:07
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-02-12 12:51:43

W opinii GIODO, rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wymaga szczegółowej analizy pod względem konstytucyjności oraz zgodności z zasadami ochrony danych osobowych.

 

Swoje uwagi Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych (GIODO) przedstawił w skierowanym do Szefa Kancelarii Sejmu, Lecha Czapli piśmie. Wskazał w nim m.in., że widząc konieczność i wspierając wszelkie działania prawne mające na celu zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ochronę obywateli przed sprawcami dotkliwych przestępstw seksualnych, to z tytułu wykonywanej funkcji zobowiązany jest do analizy proponowanej regulacji pod kątem prawa do prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych. Konieczność ich poszanowania wynika z Konstytucji RP, która stanowi, że ingerencja w te prawa jest w polskim porządku prawnym dopuszczalna jedynie pod pewnymi warunkami określonymi w art. 31 ust. 3. Podkreślił przy tym, że wyrażona w tym przepisie zasada niezbędności wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw wymusza dokonanie oceny proponowanych rozwiązań pod względem proporcjonalności oraz bezpieczeństwa danych. Odniósł się również do ustawy o ochronie danych osobowych, której regulacje należy brać pod uwagę w procesie tworzenia prawa. W opinii GIODO, szczególnej uwagi wymagają przepisy dotyczące przetwarzania danych o sprawcach przestępstw seksualnych, w kontekście ich udostępniania i czasie ich przechowywania. Szczególnej analizie poddać należy także konsekwencje publikowania ich w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości i, co za tym idzie, nieograniczonego korzystania z tych danych

Ponadto organ ds. ochrony danych osobowych zasugerował Sejmowi RP dokładne rozważenie konieczności tworzenia dodatkowego rejestru z danymi o osobowymi sprawców przestępstw seksualnych, który będzie niejako powieleniem istniejącego już Krajowego Rejestru Karnego.

Rozumiejąc troskę ustawodawcy o losy potencjalnych ofiar przestępstw seksualnych i chęć lepszej ich ochrony oraz biorąc pod uwagę doniosłość proponowanej regulacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zadeklarował aktywny udział w pracach nad projektem ustawy.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS 2016-02-12
Wprowadził‚ informację: Sylwia Bator 2016-02-12 12:50:21
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-02-12 12:51:43

Ostatnie aktualności