UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

CORAZ WIĘCEJ ADMINISTRATORÓW DANYCH POWOŁUJE I WSPIERA ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2017-01-13
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-01-13 14:01:53
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-01-13 15:08:12

W opinii GIODO, powołanie oraz wspieranie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w pełnieniu jego funkcji leży w interesie administratora danych.

W ostatnim czasie przybywa podmiotów, które w kompetentnym, posiadającym fachową wiedzę administratorze bezpieczeństwa informacji upatrują niezbędnej pomocy zarówno w przestrzeganiu obecnych wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, jak i w przygotowaniu się do stosowania nowych unijnych przepisów zawartych w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych.Coraz częściej też decyzja o posiadaniu we własnej organizacji osoby zapewniającej wewnętrzną kontrolę w zakresie ochrony danych osobowych, jest świadomym wyborem administratora danych i poprzedzona jest wstępną weryfikacją doświadczenia i wiedzy takiej osoby.

Pozytywna tendencja

W ocenie GIODO, ostatnie dwa lata, czyli czas od momentu wprowadzenia 1 stycznia 2015 r. w ustawie o ochronie danych osobowych szczegółowych przepisów dotyczących statusu i zadań ABI, był okresem wzrostu znaczenia i pozycji ABI. Wykonując wiele swoich nowych obowiązków, zdobywali oni większe doświadczenie i poszerzali swoją wiedzę. Upowszechniali również wiedzę o zasadach i obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych w swoich organizacjach, często zyskując coraz większe zrozumienie i wsparcie u kadry zarządzającej oraz wśród pracowników. W ten sposób w wielu instytucjach ABI tworzyli lub rozwijali coraz bardziej skuteczne systemy nadzoru nad zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, dobrze służące zarówno dobru klientów lub interesantów, jak i pozytywnemu wizerunkowi administratora danych.

Od ABI do inspektora ochrony danych

Przepisy rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r., przewidują, że ABI zostanie zastąpiony przez inspektora ochrony danych, a jego powołanie, w przeciwieństwie do ABI, w wielu przypadkach będzie obowiązkowe. Dotyczy to m.in. takich przypadków, gdy:

    • administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym dane jest organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości,
    • główną działalnością administratora lub podmiotu przetwarzającego są operacje przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,
    • główną działalnością administratora lub podmiotu przetwarzającego jest  przetwarzanie na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Zarejestrowani ABI - inspektorami ochrony danych z mocy prawa

W opinii GIODO jednym z przepisów, które powinny się znaleźć w nowej ustawie ochronie danych osobowych w związku z koniecznością wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest przepis przejściowy, zgodnie z którym ABI zarejestrowani przed 25 maja 2018 r. w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze administratorów bezpieczeństwa informacji staliby się z mocy prawa inspektorami ochrony danych osobowych. Takie rozwiązanie uzasadnione jest faktem, że obecny status i kompetencje administratorów bezpieczeństwa informacji, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., miał na celu przygotowanie tej grupy osób do wymogów określonych ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, jak również związaną z tym postępującą profesjonalizacją osób pełniących tę funkcję. W ocenie GIODO spowoduje ono, że administratorzy bezpieczeństwa informacji, którzy spełnili wszystkie obecnie wymagane kryteria, będą mogli dalej pełnić swoją funkcję bez konieczności powoływania ich na stanowisko inspektora ochrony danych.

Ostatnie aktualności