UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zarząd spółki akcyjnej powinien wydać, na żądanie akcjonariusza, odpis księgi akcyjnej lub udostępnić ją do wglądu, biorąc pod uwagę, że w księdze tej znajdują się dane osobowe innych akcjonariuszy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-16 14:17:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż zezwalają na to przepisy prawa – Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady ich przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, zaś skonkretyzowanie tychże zasad ma miejsce w szczególnych wobec jej regulacji, przepisach prawa. W sytuacji zatem, gdy określone zagadnienia uregulowane są w odrębnych aktach prawnych, należy się do nich odwołać.

Zagadnienie dotyczące aspektów legalnych realizacji przez Zarząd spółki uprawnienia akcjonariusza do żądania odpisu księgi akcyjnej za zwrotem kosztów jego sporządzenia, przewidzianego w art. 341 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, poprzez sporządzanie i wydawanie akcjonariuszowi odpisu księgi akcyjnej, należy rozpatrywać wyłącznie w kontekście przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Art. 341 § 7 Kodeksu wprost stanowi, iż każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Sposób ujęcia cytowanego przepisu jednoznacznie wskazuje na zamysł ustawodawcy co do przyznania akcjonariuszom prawa do przeglądania księgi akcyjnej i sporządzania z niej odpisów za zwrotem kosztów. Tezę tą potwierdza również fakt, iż bez wglądu do księgi akcyjnej osoby te nie mogłyby wykonywać bez utrudnień prawa głosu, a także korzystać z innych przyznanych im przez prawo uprawnień, np. prawa do wyrażania sprzeciwu, o którym mowa w art. 341 § 4 Kodeksu spółek handlowych (por. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 3001 - 458, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003, s. 317).

Jeżeli chodzi więc o wskazanie materialno - prawnej przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy, nie budzi wątpliwości, iż przetwarzane tych danych poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub odpisów z tej księgi innym akcjonariuszom, odbywa się na podstawie przesłanki określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Analiza powyższego prowadzi do wniosku, że uprawnienie akcjonariuszy do przeglądania księgi akcyjnej i żądania z niej odpisu usankcjonowane zostało w obowiązującym systemie prawa.

 

Ostatnie aktualności