UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy moje dane osobowe muszą figurować w BIK, po spłacie zaciągniętego przeze mnie kredytu?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-02-26 13:17:04
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, o ile kredyt spłacany był terminowo.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) odbywa się m.in. na podstawie przepisów Prawa bankowego.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, 2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

Instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 (m.in. BIK) oraz banki i inne instytucje upoważnione do udzielania kredytów mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez tę osobę z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania jej pisemnej na to zgody. Taka zgoda może być w każdym czasie odwołana (art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe). Bez zgody osoby, której informacje dotyczą, banki lub inne instytucje finansowe ustawowo upoważnione do udzielania kredytów mogą je przetwarzać  po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z zawartej z nimi umowy, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: osoba (strona umowy) nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki, dłużej niż 60 dni, w spełnieniu świadczenia wynikającego z zawartej umowy, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania jej o zamiarze przetwarzania (czyli np. przekazania) dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jej zgody (art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe).

Niezależnie natomiast od zgody udzielonej przez osobę zainteresowaną, informacje o niej, stanowiące tajemnicę bankową mogą być wykorzystywanie nawet po terminowej spłacie przez nią  kredytu, przez banki i inne instytucje (powołane na mocy art. 105 ust. 4 prawa bankowego) dla celów stosowania metod statystycznych (nie dłużej jednak niż 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania - art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe).

Natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych informacji o osobie fizycznej i jej zobowiązaniu, oraz trybie ich usuwania, określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji.

Ostatnie aktualności