UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy prowadzenie przez szkołę elektronicznych dzienników lekcyjnych (tzw. e-dzienniki) nie narusza prawa do ochrony danych osobowych uczniów?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-09
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-04-09 14:26:31
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2015-02-11 10:39:59

Nie, gdyż prowadzenie dzienników lekcyjnych, w których zawarte są informacje o uczniach, wynika z przepisów prawa, a forma elektroniczna czy papierowa, jest jedynie kwestią techniczną.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś, gdy istnieją inne – szczególne wobec ustawy przepisy prawa – należy je stosować w pierwszej kolejności. Zakres informacji o uczniach, które mogą być gromadzone przez szkoły określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgodnie z § 10 ust. 1 tego rozporządzenia, szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery ich telefonów, a także imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy plan zajęć lekcyjnych. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych a także liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5 (§ 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Z kolei możliwość prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej została przewidziana w § 22 niniejszego rozporządzenia. Wynika z niego, że prowadzenie m.in. przez szkołę dzienników lekcyjnych możliwe jest także w formie elektronicznej. A zatem prowadzenie dziennika elektronicznego jest alternatywą dla dziennika w formie tradycyjnej, papierowej. Co prawda za zgodą organu prowadzącego szkołę dzienniki lekcyjne mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej, ale wówczas szkoła (jako administrator danych) ma obowiązek zastosowania szeregu wymogów dotyczących prowadzenia takich dzienników. Związana jest z tym m.in. konieczność zachowania kontroli nad tym, kto ma dostęp do danych stanowiących dziennik elektroniczny oraz zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą (§ 22 ust. 3 rozporządzenia).

Co więcej bez względu na to, czy dziennik lekcyjny prowadzony jest w formie papierowej, czy elektronicznej, o zakresie danych osobowych przesądza § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia. Zatem forma, w jakiej prowadzony jest dziennik lekcyjny, jest jedynie kwestią techniczną, pozostawioną do wyboru danej szkoły. Istotne jest natomiast to, że informacje o uczniach zawarte w dziennikach lekcyjnych stanowią dane osobowe i mogą być wykorzystywane przez szkołę (gromadzone, przechowywane, udostępniane) tylko w takim zakresie, jak stanowią o tym powołane wyżej przepisy prawa.

Ostatnie aktualności