UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy na przesyłanie przez bank wyciągów bankowych zawierających w swej treści również informacje o charakterze marketingowym przysługuje sprzeciw?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-10-19 14:59:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, na takie postępowanie banku przysługuje sprzeciw.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zobowiązują bank do bezpłatnego przesyłania posiadaczowi rachunku co najmniej raz w miesiącu wyciągu z rachunku z informacją o zmianach jego stanu i ustaleniem salda, chyba że posiadacz wyraził pisemnie zgodę na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda (art. 728 § 2).

Zdarza się, że bank na takim wyciągu umieszcza również informacje o charakterze marketingowym. Przepisem legalizującym takie działanie banku jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym administrator danych (w tym przypadku bank) może przetwarzać dane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów. Przez prawnie usprawiedliwiony cel rozumieć należy m.in. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług. Bank może zatem na podstawie tej przesłanki przesyłać wyciągi z rachunku zawierające również treści marketingowe.

Jednak może tak postępować jedynie do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, nie skorzysta z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem (art. 32 ust. 3 ustawy).

Co ważne, za treści o charakterze marketingowym mogą być uznane bardzo różnorodne informacje - nie tylko informacje sugestywne, zrozumiałe, zwięzłe, łatwe do zapamiętania i odwołujące się do interesów ekonomicznych ich odbiorców, ale również treści, których celem jest tworzenie wizerunku danej marki, takie jak znak towarowy. Takie rozumienie treści o charakterze marketingowym zostało potwierdzone w opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zatem w przypadku, gdy klient banku złoży sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych bank musi zaprzestać mu przesyłania takich informacji. Wówczas wyciągi z rachunku powinny zawierać treści wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązku z art. 728 § 2 Kodeksu cywilnego (ewentualnie innych obowiązków ciążących na banku).

 

Ostatnie aktualności