UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy wszystkie zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy o systemie oświaty podlegają rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-09
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-04-09 13:51:34
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż nie wszystkie z nich zawierają dane osobowe.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, określającej organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej, nakładają na wskazane w tej ustawie podmioty obowiązek prowadzenia zbiorów danych o: szkole lub placówce oświatowej; uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach; nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach oraz o spełnianiu obowiązku nauki. Nie wszystkie z wymienionych wyżej zbiorów danych zawierają dane osobowe, do których znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych, zwanej dalej również „ustawą”, w tym przepisy dotyczące rejestracji zbiorów danych. Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W świetle powołanych przepisów jedynymi zbiorami, które zawierają dane osobowe, spośród zbiorów prowadzonych w ramach systemu informacji oświatowej są zbiory dotyczące nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie informacji oświatowej.

Co do zasady zbiory danych osobowych dotyczące nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Obowiązku tego powinny dopełnić podmioty wymienione w art. 4 ustawy o  systemie informacji oświatowej (m.in. szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo – wychowawcze, jednostki samorządu terytorialnego), jeżeli nie zachodzi w ich przypadku przesłanka zwolnienia z obowiązku rejestracji, o której mowa w art. art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z  nią z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są m.in. administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich.

W związku z powyższym należy uznać, iż obowiązek zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych przedmiotowych zbiorów dotyczy jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów), zaś zwolnione z obowiązku zgłaszania takich zbiorów do rejestracji są np. szkoły, bądź też inne placówki oświatowe, które zatrudniają nauczycieli.

Ostatnie aktualności