UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy podmiot, który zarejestrował swój zbiór danych osobowych w GIODO, może uzyskać od GIODO specjalny certyfikat, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-06-01 12:53:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Nie, gdyż GIODO nie wydaje żadnych certyfikatów, których posiadanie świadczyłoby o legalności przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dopuszcza możliwości wydawania przez GIODO żadnych certyfikatów. Zgodnie z  jej przepisami podmiot (tzw. administrator danych), którego zbiór danych osobowych został zarejestrowany przez GIODO, może uzyskać zaświadczenie o  zarejestrowaniu zbioru danych osobowych. Jednocześnie ustawa o ochronie danych osobowych przyznaje każdemu administratorowi danych prawo wystąpienia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wydanie takiego zaświadczenia (art. 42 ust. 3). Tym samym GIODO wydaje takie zaświadczenie, ale tylko na wniosek administratora danych. Wyjątkiem jest jedynie obligatoryjne (z urzędu) wydawanie przez GIODO zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru, w którym przetwarzane są dane szczególnie chronione (wymienione w art. 27 ust. 1 ustawy, np. dane o stanie zdrowia).

Za wydanie zaświadczenia, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt Ib ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, pobierana jest opłata skarbowa według stawek określonych w  załączniku do tej ustawy, tj. od zaświadczenia o zarejestrowaniu zgłoszonego zbioru danych - w wysokości siedemnastu złotych. Uiszczenie opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, należy udokumentować poprzez przesłanie dowodu wpłaty.

W związku z powyższym nie należy mylić zaświadczenia o zarejestrowaniu zgłoszonego zbioru z certyfikatem, gdyż o  tym ostatnim ustawa o ochronie danych osobowych nie wspomina.

Ostatnie aktualności