UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy bank może kserować dowód osobisty klienta w celu zbadania jego zdolności kredytowej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-03 11:48:10
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Bank ma prawo kserować dowód osobisty klienta, gdyż wprost uprawnia go do tego art. 112 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych (m.in. bank), aby móc legalnie przetwarzać dane osobowe, w tym je pozyskiwać, musi wykazać się uprawniającą go do tego podstawą. W przypadku danych osobowych tzw. zwykłych, jak np. imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL, musi spełnić przynajmniej jedną z pięciu, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przesłanek. Jedną z nich jest istnienie szczególnego przepisu prawa, który uprawnia do wykorzystywania danych osobowych.

W przypadku banków przepisem uprawniającym je do pozyskiwania od klientów danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym jest art. 112 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zgodnie z którym, banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Przepis ten legalizuje zatem pozyskiwanie przez banki danych osobowych zawartych w dowodach osobistych klientów.

Samo kserowanie dowodów jest zaś, w opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czynnością stricte techniczną. Taki pogląd wyrażony został również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2001 r. (sygn. akt II SA 2869/2000), zgodnie z którym gromadzenie danych poprzez wykonanie kopii dokumentu zawierającego dane osobowe jest kwestią techniczną; posługiwanie się taką, czy inną techniką utrwalania tych danych (kopiowanie lub przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania (przetwarzania).

Ostatnie aktualności