UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy pracodawca udostępniając komornikowi dane pracownika, będącego dłużnikiem w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, ma następnie obowiązek poinformowania tego pracownika o fakcie udostępnienia tych danych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2011-09-28
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2007-04-12 09:31:55
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż komornik nie jest tzw. odbiorcą danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować tę osobę o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy. Powołany przepis odsyła między innymi do art. 32 ust. 1 pkt 5, który przewiduje prawo osoby, której przetwarzane dane dotyczą, do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych przez ich administratora, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Istotne znaczenie w tym kontekście ma art. 7 pkt 6 ustawy, który definiuje pojęcie "odbiorcy danych" jako każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem m. in. organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem (lit. e).


Wskazać należy, iż komornik jest organem egzekucyjnym egzekucji sądowej. W świetle bowiem art. 758 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego  sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Art. 759 § 1 tej ustawy stanowi, że czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów. Podkreślić należy, iż organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji (art. 761 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Biorąc powyższe pod uwagę, komornik, któremu udostępnia się dane osobowe jako organowi postępowania egzekucyjnego, nie jest odbiorcą danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (albowiem jest organem państwowym), a w związku z tym administrator danych - pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika (dłużnika) o udostępnieniu danych temu podmiotowi.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w doktrynie: "Konsekwencją wprowadzenia omawianego pojęcia (odbiorcy danych), a raczej wyłączeń w tym zakresie, jest także wyłączenie obowiązków (określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2, a także uprawnienia z art. 32 ust. 1 pkt 5) dotyczących informowania osoby, której dane dotyczą, o podmiotach, którym udostępniane są dane, jeżeli podmioty te nie są odbiorcami danych. Innymi słowy administrator danych nie musi informować osoby, której dane dotyczą, o udostępnieniu jej danych podmiotom, które nie zostały zaliczone do kategorii odbiorców danych, ani odnotowywać faktu udostępnienia danych tym podmiotom." (J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Zakamycze 2004, s. 421)

Ostatnie aktualności