UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy społeczny inspektor pracy, wykonując czynności wchodzące w zakres jego działania, może żądać kserokopii dokumentów czy jedynie ich okazania?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-13
Wprowadził‚ informację: 2005-01-20 10:26:00
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Może żądać okazania dokumentów, gdyż takie uprawnienie przyznają mu przepisy prawa.

Uzasadnienie

Zagadnienie to należy rozpatrywać na gruncie innych, niż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, aktów prawnych. Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje bowiem jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych, zaś ich skonkretyzowanie ma miejsce w szczególnych wobec jej uregulowań, przepisach prawa. W sytuacji, gdy określone zagadnienia są normowane odrębnymi przepisami, należy się do nich odwołać (art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy określone są w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. Jej art. 8 ust. 2 stanowi, iż społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.Brzmienie tego przepisu nie budzi wątpliwości interpretacyjnych.

Ostatnie aktualności