UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy, w związku z organizowanym przetargiem, zamawiający może w treści specyfikacji wymienić żądanie przedłożenia dokumentów poświadczających posiadanie przez moich pracowników określonych kwalifikacji?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-13
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-09-22 11:08:02
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-06-28 13:50:09

Tak, gdyż uprawniają go do tego przepisy prawa.

Uzasadnienie

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz właściwe w tym zakresie organy określają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy, nie zaś przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Ustawa - Prawo zamówień publicznych wskazuje, w jakim języku prowadzi się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz, jakich oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert może żądać zamawiający od wykonawców. Jak zaznaczono, mogą być to wyłącznie oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1).

Uprawnienie zamawiającego co do zakresu żądania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu podlega ponadto dalszym ograniczeniom. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w § 1 ust. 1 pkt 7 wprost wskazuje, że w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać następujących dokumentów: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Są to przepisy szczególne wobec ustawy o ochronie danych osobowych, która nie wprowadza zmian w procedurze przetargowej i nie wymaga aby osoby, których dotyczy dokumentacja przedkładana zamawiającemu, zobowiązane były do składania oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli więc treść specyfikacji sporządzona przez zamawiającego wzbudza wątpliwości, należy wystąpić o jej wyjaśnienie do zamawiającego.

Ostatnie aktualności