UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy może być numer PESEL na biletach miejskich

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Gazeta Prawna 2007-12-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2007-12-14 12:19:54
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59
Nie wydaje się, aby niezbędnym do wypełnienia celu, w Jakim dane przetwarzane są w związku ze świadczeniem usługi transportu miejskiego na obszarze gminy, było zamieszczenie na kartach miejskich tak szczegółowej informacji o osobie, jak jej numer PESEL

PROBLEM
Czy na dokumentach służących obywatelom do poruszania się środkami komunikagi miejskiej mogą się znaleźć wszystkie dane osobowe, jakie organ gminy ustali w swojej uchwale?

GIODO INFORMUJE
Z uwagi na coraz częstsze podejmowanie przez organy stanowiące niektórych jednostek samorządu terytorialnego działań zmierzających do określenia zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z przewozem osób w ramach transportu miejskiego w aktach prawa miejscowego (uchwałach) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) uważa, iż wprowadzanie w drodze tych aktów konieczności podawania przez podróżnych szerokiego zakresu danych osobowych w tego rodzaju przypadkach, bez uwzględnienia wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych zasady adekwatności danych w stosunku do celów ich przetwarzania, pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa.

Na gruncie przepisów tej ustawy legalność przetwarzania (wykorzystywania) danych osobowych tzw. zwykłych, jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, uzależniona jest od spełnienia jednej z przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych.

Stosownie do art. 16 prawa przewozowego umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportu. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego. Wątpliwe jest, aby koniecznym do realizacji powyższego było zamieszczanie w treści biletu miesięcznego - co jest praktykowane coraz częściej - informacji dotyczących choćby numeru PESEL każdego z podróżnych czy też jego wizerunku. Dlatego też, mając na uwadze brak jednoznacznej podstawy dopuszczającej zamieszczanie takiego zakresu danych osobowych podróżnych w treści dokumentów uprawniających do określonego rodzaju przejazdu, która znajdowałaby się w przepisach prawa przewozowego, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego regulacje takie wprowadzają w wydawanych przez siebie uchwałach. Należy jednakże pamiętać, że dla uznania legalności przetwarzania określonej kategorii danych osobowych nie wystarczy legitymowanie się przez ich administratora którąś z przesłanek zawartych wart. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Proces wykonywania na danych osobowych jakichkolwiek operacji jest zgodny z literą prawa dopiero wówczas, gdy odbywa się z uwzględnieniem wszystkich warunków, o których jest mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada natomiast na administratora danych- poza powołanym powyżej obowiązkiem - m.in. obowiązek przestrzegania zasady adekwatności (relewantności) danych w stosunku do celów, dla jakich są one przetwarzane (powołany na wstępie niniejszego pisma art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy). Nie wydaje się, aby niezbędnym do wypełnienia celu, w jakim dane przetwarzane są w związku ze świadczeniem usługi transportu miejskiego na obszarze gminy (tj. realizacji umowy przewozu), było zamieszczenie na kartach miejskich czy też w treści innych tego rodzaju dokumentów tak szczegółowej informacji o osobie, jak jej numer PESEL, który to, zgodnie z art. 31 a ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, ze zm.), jest 11-cyfrowym, stałym symbolemnumerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną.

Ostatnie aktualności