UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy dane osobowe sołtysa podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2011-06-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2008-06-25 09:29:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych nie definiuje ani nie używa pojęcia "osoby publicznej". Określa ona natomiast ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Ich stosowanie może być, w konkretnych przypadkach wyłączone, gdy wynika to za szczególnych do ustawy przepisów.

Odpowiadając na zadane pytanie warto zwrócić uwagę na przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie. Na mocy ust. 3 powołanego przepisu korzysta on z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Pojęcie funkcjonariusza publicznego zostało zdefiniowane w art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Przepis ten – w pkt 4 - stanowi, iż funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wykonywania decyzji administracyjnych.

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej precyzują natomiast wyrażone w art. 61 Konstytucji RP, ogólne zasady korzystania z prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne poprzez określenie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz wskazanie właściwych w tym zakresie organów.

Pojęcie informacji publicznej określone zostało w art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle wskazanych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o spawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w jej art. 6. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 2 podpunkt d) ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu m. in. podlega informacja o podmiotach, wymienionych w art. 4 ust. l, do których zalicza się organy władzy publicznej, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. W wyroku z dnia 30 października 2002 r. (sygn. akt: II SA 1956/2002) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż "(...) informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne lub odnoszące się do tych podmiotów (...). W myśl art. 2 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. l i 2 cytowanej ustawy).

Powyższe implikuje wniosek, że dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Ostatnie aktualności