UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Zgłoszenie zmian w zbiorze

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-04-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-24 13:34:46
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-06-29 09:24:45

Ustawa o ochronie danych osobowych (art. 41 ust. 2) nakłada na administratora danych obowiązek zgłaszania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) każdej zmiany informacji zawartej w zgłoszeniu. Aktualizacji należy dokonać w terminie
30 dni od dnia dokonania zmiany. Jeżeli jednak zmiana informacji odnośnie opisu kategorii osób, których dane dotyczą i zakresu przetwarzanych danych dotyczy rozszerzenia zakresu przetwarzanych danych o dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 (m.in. takich jak: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniową partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych), administrator danych jest obowiązany do jej zgłoszenia przed dokonaniem zmiany w zbiorze. Obowiązek ten dotyczy np. zmiany nazwy administratora danych, adresu jego siedziby czy zakresu danych osobowych przetwarzanych w zbiorze.

Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o rejestracji zbioru danych. Dla administratora zbioru oznacza to przede wszystkim, iż zgłoszenia zmian w zbiorze dokonuje na tym samym formularzu, który służy do zgłoszenia zbioru danych do rejestracji. Po otrzymaniu informacji o takiej zmianie GIODO dokonuje stosownej aktualizacji zapisów w księdze rejestrowej.

Zgłoszenia zmian w zbiorze można dokonać również za pomocą aplikacji e-GIODO służącej do prawidłowego wypełniania i elektronicznego wysyłania zgłoszeń, znajdującej się na stronie internetowej GIODO. W tym celu należy odszukać konkretny zbiór w internetowej wersji rejestru zbiorów danych osobowych dostępnej w ramach aplikacji e-GIODO i skorzystać z opcji “Użyj do wniosku aktualizacyjnego”. Zgłoszenie aktualizacyjne można wysłać drogą elektroniczną również wtedy, gdy wnioskodawca nie dysponuje środkami do podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym ani środkami do złożenia podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W takim przypadku należy dodatkowo opatrzyć wydruk zgłoszenia przesłanego elektronicznie podpisem i pieczątką wnioskodawcy, i przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie GIODO.

 

Ostatnie aktualności