UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Dane wiernych są chronione

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-29 16:17:30
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:11

Nieprawdziwe są informacje podane w tytule i wprowadzeniu do artykułu „Gazety Wyborczej” z 24.09.2009 r., że:

1) „Dane wiernych bez ochrony”

2) „Katecheci mogą donosić proboszczom na dzieci, które nie chodzą na religię…”.

Z obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu prawa kanonicznego oraz ustawy o ochronie danych osobowych, wynika bowiem, że:

1. Dane wiernych są chronione.

Pozyskiwanie i gromadzenie tych danych odbywa się przede wszystkim na podstawie Kodeksu prawa kanonicznego, jako regulacji szczególnej wobec ustawy o ochronie danych osobowych. Natomiast dane osób nienależących do Kościoła, jego przedstawiciele mają prawo zbierać i gromadzić wyłącznie za ich zgodą i po poinformowaniu ich o celu, dla którego te dane będą wykorzystywane. Ponadto Kodeks prawa kanonicznego wprost zobowiązuje do ochrony danych osobowych zawartych w księgach parafialnych. Zgodnie z kan. 535, proboszcz ma czuwać nad tym, by księgi parafialne były właściwie spisywane i przechowywane.

2. Katecheci nie mogą przekazywać proboszczom informacji o dzieciach niebędących członkami Kościoła, które nie uczęszczają na religię.

Możliwość informowania proboszcza przez katechetę o uczęszczaniu dzieci na religię wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Na jego podstawie Kościół ma prawo sprawować pieczę nad nauczaniem religii wobec osób przynależących do Kościoła oraz między innymi wizytować lekcje religii. Katecheta prowadzący zajęcia z religii jest desygnowany, po uprzednim sprawdzeniu jego kwalifikacji, przez właściwego biskupa diecezjalnego. Tym samym katecheta ma prawo udostępniać proboszczowi informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki. Dlatego przekazywania takich informacji proboszczowi przez katechetę nie można traktować jako „donoszenia” na dzieci. Natomiast w przypadku osób, które nie są członkami Kościoła, udostępnianie ich danych osobowych przez katechetę powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą (o ile są pełnoletni) lub zgodą ich opiekunów prawnych.

Takie stanowisko Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zajmował od dawna, a w prostej, przystępnej i zebranej w całość formie prezentuje w opracowanej wspólnie z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski Instrukcji „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”, która jest dostępna na stronie internetowej GIODO pod linkiem http://www.giodo.gov.pl/597/j/pl/.

Ostatnie aktualności