UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Zasady przekazywania danych osobowych na terytorium USA

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-11-12
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-11-12 12:11:24
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-11-30 12:59:48

W dniu 6 października 2015 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie Maximilian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner (C-362-14), w którym stwierdził on nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w ramach "bezpiecznej przystani" przez Stany Zjednoczone.

W odpowiedzi na powyższe w dniu 16 października 2015 r. Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie prasowe dotyczące wskazanego wyroku. Uwzględniając, że  Grupa Robocza Artykułu 29 jest aktualnie najważniejszym forum współpracy organów ochrony danych osobowych państw członkowskich UE oraz bez wątpienia międzynarodowy charakter omawianego zagadnienia, państwa członkowskie zdecydowały się w powołanym oświadczeniu wyrazić wspólne stanowisko w sprawie skutków wydanego wyroku, na zasady przekazywania danych do USA. W związku z tym po pierwsze Grupa Robocza pilnie wezwała państwa członkowskie i instytucje unijne do rozpoczęcia dyskusji z władzami Stanów Zjednoczonychcelem znalezienia politycznych, prawnych i technicznych rozwiązań umożliwiających przekazywanie danych na terytorium Stanów Zjednoczonych z poszanowaniem praw podstawowych. Prace w tym zakresie są więc aktualnie prowadzone. Grupa Robocza podkreślała też, że mimo niemożności korzystania już z tzw. Safe Harbor w przypadku przekazywania danych osobowych do USA, skuteczne pozostają wszystkie pozostałe przesłanki legalizujące transfer danych osobowych, nadal mogą być więc wykorzystywane standardowe klauzule umowne i Wiążące Reguły Korporacyjne. W polskim porządku prawnym katalog takich przesłanek przewidziany został w art. 47-48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.W przypadku, gdy państwa członkowskie do tego czasu nie wypracują innego wspólnego rozwiązania, organy ochrony danych osobowych państw członkowskich, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od 1 lutego 2016 r. rozpoczną z własnej inicjatywy egzekwowanie przepisów w tym zakresie.

W ocenie GIODO wyrażona w powołanym oświadczeniu Grupa Robocza Artykułu 29 cezura datowa nie oznacza, że przedsiębiorcy nie są zobowiązani do niezwłocznego legitymowania się inną z podstaw prawnych legalizujących transfer do państw trzecich. Wskazany termin powinien być traktowany jako maksymalny, do którego organy ochrony danych państw członkowskich co do zasady nie będą inicjowały czynności zmierzających do egzekwowania wykonania wskazanego wyroku.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie jednak reagował na wszelkie otrzymywane we wskazanej materii skargi, nawet składane przed 1 lutego 2016 r. Podkreślić należy bowiem, że formalnie z uwagi na moc prawną wyroków TSUE oraz to, że Trybunał nie zdecydował się odroczyć skutków wyroku w sprawie Schrems w czasie, z chwilą jego wydania transfer danych do USA oparty o decyzję Komisji Europejskiej jest nielegalny.

Jednocześnie zachęcamy także do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej przedstawionym w dniu 6 listopada br., w którym Komisja przedstawia wytyczne dotyczące transatlantyckiego przekazywania danych oraz nawołuje do szybkiego ustanowienia nowych ram w związku z wyrokiem w sprawie Schrems - po więcej informacji zapraszamy na strony Komisji Europejskiej. Nieoficjalne tłumaczenie wytycznych Komisji znajdziecie Państwo poniżej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-11-12
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-11-12 12:53:45
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-11-30 12:56:50
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-11-30
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2015-11-30 11:42:28
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-11-30 12:56:50

Ostatnie aktualności