UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Według zagadnień
Według rodzaju instytucji

Wybrane decyzje GIODO - 1937

DOLiS-440-1480/16 Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

Aktualizacja danych osobowych

DOLiS-440-1676/14 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Udostępnienie danych osobowych w zawiadomieniu spółdzielni.

DOLiS/DEC-1475/17 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

Udostępnienie danych w toku postępowania sądowego.

DOLiS/DEC-707/17 Obowiązek informacyjny, Spółki,

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych.

DIS/DEC- 1352/17/82128 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja ponowna w części uchylająca decyzję i umarzająca w tym zakresie postępowania oraz w części utrzymująca decyzję poprzedzającą w mocy.

DOLiS/DEC-1334/17 Internet, Szkoły,

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

DIS/DEC- 1270/17/77313 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez uzupełnienie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz umarzająca postępowanie w pozostałym zakresie.

DOLiS/DEC-547/17 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku o udostępnienie treści decyzji.

DOLiS/DEC-809/17 Brak Kategorii, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej o usunięcie jej danych z akt postępowania rentowego.

DOLiS/DEC-1261/17 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Brak możliwości usunięcia danych z ksiąg parafialnych.

DOLiS/DEC-1231/17 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

Sprzeciw a przetwarzanie danych w celach marketingowych.

DOLiS/DEC-1146/17 Samorząd, Udostępnienie danych,

Pozyskanie danych z KRK przez burmistrza.

DIS/DEC-1110/17/68986 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja nakazująca Ministrowi Cyfryzacji usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych w ramach rejestru PESEL.

DIS/DEC-992/17/63303 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec komornika.

DOLiS/DEC-977/17 Internet, Placówki służby zdrowia,

Przetwarzanie danych osobowych lekarzy, które są dostępne w publicznych rejestrach.

DIS/DEC-942/17/61305 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec komornika.

DOLiS/DEC-918/17 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w związku z brakiem możliwości przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

DIS/DEC-885/17/58784 Brak Kategorii, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

Decyzja umarzająca prowadzone wobec komornika postępowanie administracyjne.

DIS/DEC-772/17/51589 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec komornika.

DIS/DEC-773/17/51591 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

Decyzja nakazująca komornikowi sądowemu usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, poprzez zapewnienie, aby w systemie informatycznym następowało odnotowanie źródła danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą.

GI/DEC-DIS-24/02/93 Marketing, Spółki, Zgoda,

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez E. Sp. z o.o.

GI/DEC-DIS-118/01/812 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z dnia 21 września 2001r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DOLiS-DEC-465/17 Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z dnia 14 kwietnia 2017 r. (dotyczy udostępnia informacji publicznej dotyczącej funkcjonariusza publicznego).

DOLiS-DEC-218/17 Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO dnia  22  lutego 2017 r. (dotyczy udostępnienia danych w kontekście dokumentacji medycznej).

DOLiS/DEC-505/16, 54485, 54488 Informacja publiczna, Publikacja danych, Sądy / Prokuratura,

Decyzja z 16 czerwca 2016 r. nakazująca usunięcie danych osobowych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej TK

DOLiS/DEC-1348/16 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 16 grudnia 2016 r. uchylająca wcześniejszą decyzję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Związek Wyznania Świadków Jehowy.

DIS/DEC-1072/14/87525 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 6 listopada 2014 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DIS/DEC-783/16/77613 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 1813/16) uchylił zaskarżoną decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2016 r. sygn. DIS/DEC-783/16/77613 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 29 lipca 2016 r. sygn. DIS/DEC-687/16/68356. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że w niniejszej sprawie brak było po stronie GIODO podstaw do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej, która została już wcześniej udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci zanonimizowanej. Organ, wobec uprzedniego udostępnienia żądanych informacji publicznych, powinien poinformować pisemnie skarżącego o tym fakcie podając ścieżkę dostępu do wskazanych decyzji (poprzez podanie w zakresie jakiego „zagadnienia” bądź jakiego „rodzaju instytucji” dana decyzja została udostępniona w BIP). WSA wskazał, że ponownie rozpatrując sprawę Generalny Inspektor winien pisemnie poinformować skarżącego, że wnioskowane przez niego decyzje administracyjne opublikowane zostały w BIP i wskazać sposób dostępu do tych danych (link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2EB1F0BDCE).

DIS/DEC-454/14/36247 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 13 maja 2014 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DESiWM/DEC-638/16 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 22 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-630/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z 20 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DIS/DEC-587/16/62309 Obowiązek informacyjny, Spółki,

Decyzja uchylająca w części zaskarżoną decyzję i nakazująca dopełnienie wobec osób, których dane pochodzące ze źródeł powszechnie dostępnych (Monitor Sądowy i Monitor Gospodarczy) zostały zebrane i utrwalone przez administratora danych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922), poprzez zamieszczenie informacji zawartych w tym przepisie na stronie internetowej […] oraz dopełnienie tego obowiązku wobec osób, które zwracają się o udzielanie informacji w tym zakresie, od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna; w pozostałym zakresie uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie.

DOLiS/DEC-187/16/16136,16139 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 9 marca 2016 r. nakazująca przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie danych osobowych skarżącego przez związek wyznaniowy

DOLiS/DEC-477/16/58888,58890 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 8 czerwca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-444/16 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-445/16 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DOLiS/DEC-368/16/43512,43515/16 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z maja 2016 r. uchylająca decyzję DOLIS/DEC28/16/3662/16,3665/16 oraz umarzająca postępowania w całości

DOLiS/DEC-386/16/44749,44765 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 20 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-361/16/42223,42228 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 16 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-343/16/40032,40020 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 10 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DEC/DIS-323/16/35657 Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki,

Decyzja z 27 kwietnia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące niezrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a także braku podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym

DOLiS/DEC-241/16/24813, 24817 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 4 kwietnia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 lutego 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-89/16/6611,6622) oraz poprzedzającej ją decyzji z 30 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-363/15/34498,34502) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-239/16/24693,24695 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 1 kwietnia 2016 r. nakazująca Związkowi Wyznaniowemu, przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez spełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego

DOLiS/DEC-236/16/23877, 23871 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 31 marca 2016 r. o uchylenie decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-58/16/4810,4815) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-299/15/27199,27204) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-230/16/22886, 22881 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 30 marca 2016 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-60/16/4881,4886) oraz poprzedzającej ją decyzji z 23 września 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-776/15/86858,86865) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-233/16/23015,23018 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 30 marca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-227/16/21965,21973 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 25 marca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-220/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 23 marca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DIS/DEC- 218/16/19879 Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

Decyzja z 21 marca 2016 r. dotycząca zakresu danych osobowych pozyskiwanych przez operatora telekomunikacyjnego.

DOLiS/DEC-203/16/17376/16, 17378/16 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 14 marca 2016 r. uchylająca decyzję z dnia 13 stycznia 2016 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-11/16 oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 9 października 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-812/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DESiWM/DEC-199/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 marca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DOLiS/DEC-168/16 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 3 marca 2016 r. o uchyleniu decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie skargi Księdza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej na decyzję organu w przedmiocie zaniechania obowiązku uaktualnienia danych osobowych zawartych w księdze chrztów przez Księdza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej

DIS/DEC-170/16/14463 Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 3 marca 2016 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotycząca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465 Straż miejska / Policja, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na starszego posterunkowego policji na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465 Straż miejska / Policja, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego przez starszego posterunkowego policji w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-162/16/15521, 12553 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 25 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. (znak: DOLiS/DEC-978/15/107780,107786) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 6 października 2015r. (znak: DOLiS/DEC-802/15/89882,89890) oraz umorzenie postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-161/16/12550/16, 12552/16 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-980/15 oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 stycznia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-46/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-161/16/12550/16, 12552/16 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie zaniechania uaktualnienia danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-147/16/10590,10591 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

Decyzja z 18 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na niewypełnienie przez Biuro Informacji Gospodarczej obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

DIS/DEC-124/16/8641 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 10 lutego 2016 r. zmieniająca pkt I decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r. (sygn. DIS/DEC-749/15/83430), w zakresie terminu jej wykonania.

DIS/DEC-106/16/7494 Placówki służby zdrowia, Powierzenie przetwarzania,

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec zakładu opieki zdrowotnej.

DESiWM/DEC-85/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 29 stycznia 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DIS/DEC-92/16/6605 Marketing, Spółki,

Decyzja z 29 stycznia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące braku swobody w wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

DIS/DEC-55/16/4756 Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 26 stycznia 2016 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 listopada 2015 r. (znak: DIS/DEC-868/15/96118), nakazującą zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

DESiWM/DEC-32/16 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DIS/DEC-4/16/684 Internet, Spółki,

Decyzja z 7 stycznia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 października 2015 r. (sygn. DIS/DEC-796/15/89140) w części dotyczącej nakazu zapewnienia w procesie rejestracji w serwisie internetowym możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych odrębnie dla poszczególnych celów przetwarzania, oraz w części dotyczącej nakazu uzupełnienia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC-971/15/107373,107392 Internet, Spółki,

DIS/DEC-967/15/106825 Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

Decyzja z 18 grudnia 2015 r. nakazująca operatorowi telekomunikacyjnemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie pozyskiwania bez podstawy prawnej, danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi - wykraczających poza zakres wskazany w art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanych w rezultacie dokonywania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość).

DIS/DEC-954/15/105865 Pozyskiwanie danych, Spółki,

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zapewnienie, aby zmiana hasła do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe osób wnioskujących o wydanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia na podstawie przechowywanej przez Spółkę dokumentacji osobowej i płacowej następowała nie rzadziej niż co 30 dni.

DIS/DEC-955/15/105874 Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC/884/15/98497 Banki / Instytucje finansowe, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 13 listopada 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w zakresie nadawania upoważnień osobom dopuszczonym do przetwarzania danych oraz uzupełnienia dokumentacji stanowiącej politykę bezpieczeństwa.

DOLiS/DEC-881/15/97878, 97883 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 10 listopada 2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Instytut Statystyki

DIS/DEC-868/15/96118 Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 3 listopada 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

DESiWM/DEC-854/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 27 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do podmiotu w Kanadzie ze względu na to, iż Komisja Europejska uznała Kanadę za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w związku z uchwaleniem ustawy o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych (tzw. ustawy PIPEDA)

DESiWM/DEC-850/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 23 października 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-849/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 23 października 2015 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DIS/DEC-844/15/93183 Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

Decyzja z 21 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego zawartych w kopiach dokumentów tożsamości lub innych dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości klientów.

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224 Obowiązek informacyjny, Placówki służby zdrowia, Spółki, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

DIS/DEC- 816/15/90624 Spółki, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 9 października 2015 r. umarzająca postępowanie w przedmiocie niezabezpieczenia danych osobowych użytkowników samochodów.

DOLiS/DEC- 1180/12/72653,72655 Brak Kategorii, Internet,

DIS/DEC-796/15/89140 Internet, Spółki,

Decyzja z 2 października 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zapewnienie w procesie rejestracji w serwisie możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych osobowych adresatów przesyłek oraz uzupełnienie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC – 795/15/88744,88746 Internet, Spółki,

DESiWM/DEC-766/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 17 września 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DIS/DEC-749/15/83430 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 11 września 2015 r. uchylająca decyzję z 15 lipca 2015 r. (sygn. DIS/DEC-594/15/62961) w części dotyczącej terminu wykonania nakazu przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart sportowych bez podstawy prawnej oraz utrzymująca w mocy w pozostałym zakresie.

DOLiS/DEC-720/15/80720, 80724 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-708/15/79078,79085 Mieszkalnictwo, Obowiązek informacyjny,

DESiWM/DEC-690/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 25 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DOLiS/DEC-691/15/77732,77739 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 25 sierpnia 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na na przetwarzanie nieaktulanych danych osobowych Skarżącego przez proboszcza parafii

DOLiS/DEC- 635/15/70012,70022 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 31 lipca 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie zaniechania przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej sprostowania danych osobowych Skarżącego poprzez zamieszczenie w księdze chrztu adnotacji o wystąpieniu z Kościoła

DOLiS/DEC–634/15/69221,69226 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja z 30 lipca 2016 r. nakazująca portalowi udostępnienie osobie wnioskującej numerów IP urządzeń wskazanych użytkowników serwisu internetowego na potrzeby wytoczenia powództwa cywilnego

DIS/DEC-622/15/67982 Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja utrzymująca w mocy decyzję nakazującą zapewnienie osobom fizycznym zawierającym ze Spółką umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych – za pośrednictwem internetowego oraz telefonicznego kanału sprzedaży – swobody (opcjonalności) w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych widniejących w dowodzie osobistym, a wykraczających poza zakres określony w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

DESiWM/DEC-614/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 24 lipca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728 Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-616/15/66979 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 24 lipca 2015 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DIS/DEC-594/15/62961 Powierzenie przetwarzania, Spółki, Zgoda,

DIS/DEC-594/15/62961 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 15 lipca 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart sportowych bez podstawy prawnej, tj. bez zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

DIS/DEC- 593/15/62551 Internet, Spółki,

Decyzja z 14 lipca 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego, którzy złożone zamówienia anulowali przed ich realizacją

DOLiS/DEC-522/15/50741,50747 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 23 czerwca 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na zaniechanie sprostowania danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-469/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DIS/DEC/467/15/45251 Samorząd, Zgoda,

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. nakazująca modyfikację klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej.

DESiWM/DEC-459/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 2 czerwca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DIS/DEC-441/15/41273 Pozyskiwanie danych, Spółki,

Decyzja z 26 maja 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych poprzez zaprzestanie przetwarzania numerów PESEL oraz usunięcie ww. numerów pozyskanych w celu ewidencji osób wchodzących do budynków Spółki oraz z nich wychodzących.

DOLiS/DEC-328/15/30939,30945 Brak Kategorii, Marketing,

DOLiS/DEC-110/10/3760, 3762 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DIS/DEC-302/15/27465 Adekwatność danych, Powierzenie przetwarzania, Spółki, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 3 kwietnia 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. bez zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zaprzestanie pozyskiwania od osób zatrudnionych informacji o wzroście w cm i kolorze oczu, oraz nakazująca zmodyfikowanie systemu informatycznego

DOLIS/DEC-157/15/13301/15,13306/15 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC -158/15/13321/15,13329/15 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC- 196/15/16207/15/16223/15 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC- 844/14/66611,66613 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC-1168/14/99040,99054 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC-872/14/68826,68827 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC-799/14/62880,62893 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-376/14/29499, 29504 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-915/14/72848, 72866 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-169/14/14168,14171 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-747/14/58977,58978 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-129/14/12333,12335 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-120/14/11118,11123 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-273/14/21923,21928 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-284/14/22933,22937 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-23/14/3799,3805 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-2/14/654,661 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-418/14/33511,33504/14 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-899/14/71801,71804 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-83/15/9211,9218/15 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-171/14/14199,14202 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-5/14/943,948 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1075/14/87857,87863 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-688/14/55997,56005 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-699/14/56934,56938 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-561/14/45654,45659 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-560/14/45187,45225 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-55/15/7003,7005/15 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-176/15/14309, 14318, 14324 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/161/15/13409,13410 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-866/13/54672 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-673/13/38829,38834,38838 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 865/13/54646,54658 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1113/13/69461,69463,69468,69471 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-453/13/24344,24346 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-532/13/30342,30343,30345 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-792/13/48031,48036 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-1254/13/82695,82699 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1197/13/76732,76742 Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-108/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 13 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie dotyczące wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-95/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 12 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do państwa trzeciego ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DOLiS/DEC-89/15/10209,10211,10212 Internet, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-81/15/8974,8981 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-80/15/8957,8963 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 5 lutego 2015 r. nakazująca Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej naniesienie w księdze chrztów adnotacji o wystąpieniu Skarżącego z Kościoła Katolickiego

DOLiS/DEC-76/15/8797, 8802 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-79/15/8911,8917 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 5 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-69/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 4 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DIS/DEC-71/15/8533 Spółki, Zgoda,

Decyzja z 4 lutego 2015 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję nakazującą zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DESiWM/DEC-65/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 3 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie udzielenia zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich ze względu na zastosowanie przez administratora standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-62/15 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 3 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do państw trzecich ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DOLiS/DEC- 54/15/6761,6762 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-51/15/6675,6680 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/48/15/6615,6623,6627 Banki / Instytucje finansowe, Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-46/15/6092,6098 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC – 45/15/6068 Spółki, Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-41/15/5125, 5127 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-518/12/35676,35685 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/204/12/15683,15685,15686 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC -96/12/7028,7029,7031,7034 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-66_12_5030_5034 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-403/13/22054,22041 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC/429/14/34658,34672 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-637/14/50772,50775 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC-952/14/76176,76234 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1215/14/102796,102802,102807 Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 1212/14 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-1207/14 Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 22 grudnia 2014 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do Republiki Indii

DOLiS/DEC-1199/14/100526, 100542 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1200/14/100573,100578 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1202/14/100586,100592 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1171/14/99045,99052 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1167/14/98987, 98993 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC-42/14/5506,5513 Obowiązek informacyjny, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1132/14/94125 Samorząd, Zabezpieczenie danych,

Decyzja nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.

DOLiS/DEC – 1125/14/93516,93518 Obowiązek informacyjny, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 1126/14 Internet, Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-1109/14/91000,91010 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-1083/14/88871,88873,88875,88879,88880,88883 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DIS/DEC-1077/14/87970 Przewoźnik, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1073/14/87535 dot. DIS-K-421/96/14 Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-1053/14/87372,87386,87395 Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 6 listopada 2014 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w sprawie udostępnienia jego danych osobowych przez uczestniczącą w przetargu spółkę burmistrzowi

DOLiS/DEC – 1045/14 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-964/14/77489 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-1029/14/85027 dot. DIS-K-421/66/14 Obowiązek informacyjny, Publikacja danych, Szkoły, Zabezpieczenie danych, Zgoda,

DOLiS/DEC-1031/14/85029,85030 Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1022/14/84106 dot. DIS-K-421/45/14 Internet, Obowiązek informacyjny, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1012/14/82855 dot. DIS-K-421/15/14 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 1010/14/82451,82455,82459 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1115/13/69420 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-977/14/79332,79334 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC -961/14/77360,77361 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-948/14/76261, 76276 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-936/1475352 Adekwatność danych, Samorząd,

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone wobec starosty powiatowego.

DOLiS/DEC-930/14/74080,74083 Marketing, Spółki,

DOLiS-DEC-914/14/72833,72876 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-916/14/72987 Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-917/14/73257,73259,73260 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-905/14/72202,72204 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-908/14/72365,72366 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-906/14/72350,72351 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-902/14/72294,72297 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-898/14/71776, 71785 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-897/14/71573,71575 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-895/14/71106,71107 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-886/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. dotycząca umorzenia postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych do podmiotów z siedzibą w EOG, a także do Kanady i Nowej Zelandii, w odniesieniu do których Komisja Europejska przyjęła decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim.

DESiWM/DEC-891/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-892/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-893/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DOLiS/DEC-888/14/70766,70768 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-887/14/70735 Adekwatność danych, Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-883/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Panamie i Malezji.

DESiWM/DEC-884/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Australii, Japonii, na Filipinach, w Indiach i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-885/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Australii, Japonii, na Filipinach, w Indiach i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DOLiS/DEC-881/14/70361,70362 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-842/14/66511,66518 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-835/14/65507, 65512 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-832/14/65059,65061 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-824/14/64872, 64878 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DESiWM/DEC-826/14 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 20 sierpnia 2014 r. dotycząca umorzenia postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych do podmiotów z siedzibą w EOG, a także do Kanady i Nowej Zelandii, w odniesieniu do których Komisja Europejska przyjęła decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim.

DIS/DEC-821/14/64457 dot. DIS-K-421/38/14 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-809/14/63479,63480 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-797/14/62554 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-789/14/61757,61758,61760 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-791/14/61884,61869 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-782/14/61342,61347 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-773/14/61068,61070,61071 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC–770/14/60757,60759,60760 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC – 754/14/59397,59399 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-740/14/58885,58888 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-710/14/58506,58507 Postępowanie administracyjne, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-707/57900/14 dot. DIS-K-421/173/13 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-701/14/67355,67356 Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC-692/14/56443,56444 Operator telekomunikacyjny, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-690/14/56277,56050 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-684/14/55648,55649 Marketing, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC – 674/14 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-677/14/55366 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-678/55376/14 Operator telekomunikacyjny, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-663/14/52988,52992 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DIS/DEC-651/14/51228 dot. DIS-K-421/39/14 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych,

DOLiS-DEC-604/14/50803,50811 Postępowanie administracyjne, Pracodawca,

DIS/DEC-600/14/48641 Obowiązek informacyjny, Samorząd,

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca zmodyfikowanie i uzupełnienie obowiązku informacyjnego na wnioskach w wydanie karty miejskiej oraz zaprzestania przekazywania danych osobowych osób ubiegających się o zniżki do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tych zniżek.

DIS/DEC-600/14/48641 Obowiązek informacyjny, Samorząd,

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca modyfikację klauzuli obowiązku informacyjnego zamieszczanej na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej oraz zaprzestanie przekazywania danych osób starających się o zniżkę do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tej zniżki

DOLiS/DEC-599/14 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-577/14/47158 Operator telekomunikacyjny, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-563/14/45778,45779 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-519/14/42531,42532 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-515/14/41902,41905 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-514/14 Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-501/14/40357,40358 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-494/14/39655,39681 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC- 573/13/32289,32293 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-457/14 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-456/14/36295 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DIS/DEC-446/14/35683 dot. DIS-K-421/13/14 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC – 432/14/34707,34709 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-433/14/34720,34722,34725 Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-426/14/33126,33128 Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC – 415/14/33136,33118 Brak Kategorii, Dane wrażliwe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-407/14/32990,32995 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-409/14/33028,33031 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC – 414/14 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-380/14/29637,29643 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-373/14 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-374/14/29069,29070 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-368/14/28770,28772 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-369/14/28733,28734 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-359/14/28099,28102,28105 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-343/14/27072,27081 Internet, Samorząd,

DOLiS/DEC – 345/14 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-327/14 Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-298/14 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Doli S/DEC-297/14/24313,24317,24319 Brak Kategorii, Internet,

DIS/DEC-158/13/9658 Brak Kategorii, Informacja publiczna, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-879/13/54787 Brak Kategorii, Fundacje / Stowarzyszenia, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Zgoda,

DOLiS/DEC-259/14/20661,20664 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-260/14/20677,20679,20682 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-230/14/19293 dot. DIS-K-421/138/13 Obowiązek informacyjny, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-231/14 Mieszkalnictwo, Pozyskiwanie danych, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-206/14/18462,18463 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-207/14/18471,18473 Dane wrażliwe, Szkoły,

DOLiS/DEc-181/14 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-182/14/15457,15462 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-179/14/15050,15057 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-176/14/14716,14718 Pozyskiwanie danych, Straż miejska / Policja,

DIS/DEC-161/14/13783 dot. DIS-K-421/135/13 Dane wrażliwe, Fundacje / Stowarzyszenia, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-128/14/12331,12332 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-130/14/12343,12347 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-124/14/11450 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-95/14/9530 Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 96/14 Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-93/14/9506,9513 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-68/14 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-69/14/8182,8188 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-59/14 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-43/14/6215,6227 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-39/14/5475,5481,5485 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-29/14/4715,4717 Publikacja danych, Spółki,

DOLiS/DEC-24/14/4152,4153 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-23/14 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-14/14 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-9/14 Internet, Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-1345/13/86415 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-1209/13/77126,77127,77128 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1358/13/87332,87334 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1255/13/82700,82703 Brak Kategorii, Internet,

DESiWM/DEC-1249/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1250/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1251/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1252/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1248/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-1245/13/81713,81716,81719,81721,81726 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 1246/13/81731 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-1183/13 Brak Kategorii, Obowiązek informacyjny,

DIS/DEC-1179/13/75064 Dane wrażliwe, Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-1173/13/74067,74074,74077,74082 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-1172/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 7 listopada 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-1155/13/72531,72535,72537,72539 Samorząd, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-1136/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 29 października 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców mających siedziby w 49 państwach trzecich, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DESiWM/DEC-1137/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 29 października 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców mających siedziby w 49 państwach trzecich, wymienionych w załączniku 1.

DOLiS/DEC-1127/13/71051 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-1122/13/70171,70174 Dane wrażliwe, Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1085/13/66500,66502,66507 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1086/13/66509 Dane wrażliwe, Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-1083/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1082/13/65715 Adekwatność danych, Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1057/13/63967 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1053/13/63541,63543 Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1056/13/63947,63953 Media, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1045/13/63202,63208 Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1047/13/63525,63526,63529 Pozyskiwanie danych, Samorząd,

DOLiS/DEC-1042/13/63036,63038 Brak Kategorii, Spółki,

DOLiS/DEC-1034/13/62228,62232 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1026/13 Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Szkoły, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-997/13/61110 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-975/13/59306,59308 Pozyskiwanie danych, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-976/13/59330,59331,59327 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-983/13/60294,60298 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-966/13/58976 Powierzenie przetwarzania, Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-932/13/57589,57593,57596,59622 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-923/13/57016,57017 Internet, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-907/13/56546,56547 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DESiWM/DEC-902/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 3 września 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do odbiorców posiadających siedzibę na Gibraltarze, w Boliwatach Guernsey oraz Jersey, we Wschodniej Republice Urugwaju, w Republice Argentyńskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie wielostronnej umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych odbiorców w państwach trzecich, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DESiWM/DEC-903/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 3 września 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do odbiorców posiadających siedzibę na Gibraltarze, w Boliwatach Guernsey oraz Jersey, we Wschodniej Republice Urugwaju, w Republice Argentyńskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie wielostronnej umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych odbiorców w państwach trzecich, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DOLiS/DEC-906/13/56409,56413 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DIS/DEC-884/13/55242, dot. DIS-K-421/60/13 Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-880/13 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-866/13 Informacja publiczna, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-867/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-865/13 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-863/13/54044,54052 Informacja publiczna, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-859/13 Banki / Instytucje finansowe, Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 856/13/53134,53136,53137,53138 Banki / Instytucje finansowe, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-842/13/50914,50916 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 833/13/50147,50148 Spółki, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-830/13/49901,49916,49947,49953 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-829/13/49870,49872 Operator telekomunikacyjny, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-813/13/49300,49301,49302,49303 Internet, Pracodawca, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-793/13 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-790/13/48011,48016,48018 Postępowanie administracyjne, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-811/13/48808 Fundacje / Stowarzyszenia, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-794/13 Dane wrażliwe, Szkoły,

DOLiS/DEC-780/13 Informacja publiczna, Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-779/13/47202,47210 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-777/13/47061,47062 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-769/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 19 lipca 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC- 751/13/45698,45701 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-762/13 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-752/13 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC-742/13 Informacja publiczna, Samorząd,

DOLiS/DEC- 741/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-734/13/44135,44141 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-737/13 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-732/13 Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-723/13/43442 Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-727/13/43820,43822 Internet, Spółki,

DIS/DEC-722/13/42803 Spółki, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 5 lipca 2013 r. nakazująca spółce zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia w systemie informatycznym oraz wobec danych osobowych wprowadzanych w procesie rejestracji konta w tym systemie, a w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie

DOLiS/DEC- 721/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-711/13 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-710/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-709/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-707/13/41793,41795 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-708/13/41776,41780 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-705/13/41852,41854 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-692/13/40956,40963 Informacja publiczna, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-694/13/40965,40972 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 696/13/41015,41026 Marketing, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-695/13/40985,40995 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-688/13/40460,40468 Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-690/13/40494,40507 Pozyskiwanie danych, Szkoły,

DOLiS/DEC-605/14/48831,48836 Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DIS/DEC-689/13/40618 Fundacje / Stowarzyszenia, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Zgoda,

DOLiS/DEC-676/13/39838,39841 Postępowanie administracyjne, Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-677/13/39855,39856 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-678/13/39869,39871 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-674/13/39142,39150 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 662/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 660/13/38808,38809 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Postępowanie sądowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-661/13/38812,38813 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-673/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-659/13/38804,38805 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-673/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-662/13/38842,38846,38848,38850 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-655/13/38618,38628,38668 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-648/13/38639,38657 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-647/13 Dane wrażliwe, Obowiązek informacyjny, Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-646/13/38491,38499,38505 Ubezpieczyciel, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-645/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-643/13/38187,38188 Banki / Instytucje finansowe, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 638/13 Brak Kategorii, Media, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-641/13/38197,38207,38213,38219,38225 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC-625/13/37430,37431 Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DIS-DEC-628/13/37521 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS-DEC-628/13/37521 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-640/13 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-620/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 621/13 Brak Kategorii, Media, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-622/13/37205,37218 Mieszkalnictwo, Postępowanie administracyjne, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-611/13/35853,35854 Fundacje / Stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-612/13/35857,35859 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-612/13/35857,35859 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-615/13 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC - 614/13 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-609/13 Sądy / Prokuratura, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-595/13/33662,33665,33668 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 593/13 Adekwatność danych, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-585/13 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 586/13 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-570/13/32271,32276,32280,32284 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-594/13/33495,33503 Obowiązek informacyjny, Powierzenie przetwarzania, Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja z dnia 27 maja 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

DOLiS/DEC-588/13 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC- 587/13 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-592/13/33390,33395 Pozyskiwanie danych, Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-571/13/32247,32248 Banki / Instytucje finansowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-572/13/32255,32259 Internet, Publikacja danych, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-574/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-569/13/32063,32065,32068 Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-560/13/31602,31603 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-564/13 Dane wrażliwe, Postępowanie sądowe, Spółki, Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-549/13/30891,30894,30895,30897,30901 Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-551/13/30943,30945,30953 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-534/13/30375,30377 Obowiązek informacyjny, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-531/13/30288,30290 Spółki, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-532/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-533/13/30374,30376 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 529/13 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-526/13/29874,29875 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-528/13 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-524/13 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-525/13 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-518/13/29070,29073 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-511/13/28630,28632 Internet, Samorząd,

DOLiS/DEC-519/13/29101,29106 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-518/13 Internet, Publikacja danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC -520/13/29452,29456 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-510/13/28067,28069 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-509/13/28056,28060,28062 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-508/13/27520,27521 Internet, Spółki, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-506/13/27373,27376,27378 Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-507/13/27382,27385,27387 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-494/13/26812,26814 Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC-490/13/26735,26745,26753 Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-491/13/26759,26764,26773 Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 493/13/26761,26768 Pracodawca, Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-490/13/26735,26745,26753 Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-491/13/26759,26764,26773 Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-486/13/26479,26481 Publikacja danych, Samorząd,

DOLiS/DEC- 495/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-503/13 Informacja publiczna, Publikacja danych, Samorząd,

DOLiS/DEC-502/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-487/13/26523,26547 Internet, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC-484/13/26003,26006 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-483/13/26104,26105 Mieszkalnictwo, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-482/13/25946,25956 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-467/13/25573,25575 Spółki, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 470/13/ Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 469/13 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-475/13/25648,25652 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-468/13/25536,25546 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-471/13/25604,25608,25616 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC-472/13/25610,25615,25618,25620,25622 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC-473/13/25632,25635 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-474/13/25642,25645 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-466/13/25202,25203 Publikacja danych, Samorząd,

DOLiS/DEC-465/13 Dane wrażliwe, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-476/13/25662 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-464/13/24777,24790 Brak Kategorii, Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC - 462/13 Postępowanie administracyjne, Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-457/13/24351,24364,24361 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-452/13 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-451/13/24342,24343 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-456/13/24353,24356,28871 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-454/13 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-437/13/23969,23971 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych, Spółki,

DOLiS/DEC-436/13/23569,23570 Adekwatność danych, Banki / Instytucje finansowe,

DOLiS/DEC-443/13/23990/23992,23994,23995,23997,23999 Fundacje / Stowarzyszenia, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC - 403/13 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 404/13 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-397/13/22051,22052,22053,22056 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-400/13/22042,22043 Mieszkalnictwo, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-401/13/22046,22047 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-402/13/22068, 22069 Brak Kategorii, Spółki,

DOLiS/DEC-407/13/22129,22133,22138,22143 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-387/13/21078,21080 Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-388/13/21087,21090,21093,21094,21095 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 389/13 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-390/13 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-386/13/21073,21086 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-385/13/21071,21074 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-383/13/20831,20836,20840,20846,20848,20852 Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

DOLiS/DEC-369/13/20180,20186,20187 Brak Kategorii, Media, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-377/13/20496,20509 Adekwatność danych, Informacja publiczna, Internet, Publikacja danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-366/13/19825,19828 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-364/13/19780,19781 Obowiązek informacyjny, Samorząd,

DOLiS/DEC-363/13/19464,19466,19467,19468 Ubezpieczyciel, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-347/13/19060,19061,19063,19065 Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-356/13/19214,19219 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-367/13 Pracodawca, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 348/13 Banki / Instytucje finansowe, Zgoda,

DOLiS/DEC-358/13/19279,19286 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-346/13/19044,19056 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-345/13/18429,18432 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-319/13/17729,17739 Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 308/13/17397,17400,17401 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-316/13 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-183/12 Marketing, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-312/13/17473,17475,17476 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-310/13/17469,17470 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-311/13/17471,17472 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-307/13/17041,17045,17047 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC – 305/13/17031,17032,17033 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-304/13,16789,16792,16800,16809,16816 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-302/13/16776,16779,16783,16785,16787 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-314/13/17450, 17451, 17452, 17457 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-301/13/16782,16778 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-309/13/17459,17460,17463 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-298/13/16735,16736 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-300/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-290/13/16042,16044 Adekwatność danych, Spółki,

DOLiS/DEC-491/13 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DIS/DEC-288/13/15874 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DESiWM/DEC-278/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 8 marca 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-273/13/14928,14930,14934 Przewoźnik, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 293/13 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-267/13/14662,14665,14666 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-264/13/14321,14325 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-255/13/13361,13368 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-250/13/13149,13152 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-251/13/13155,13157 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-252/13/13168,13170 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-233/13/12772,12839 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 231/13 Internet, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-253/13 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-229/13/12622,12628,12637,12647,12655,12672,12687,12701 Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-230/13/12740,12746 Obowiązek informacyjny, Pracodawca,

DOLiS/DEC – 235/13/12863,12865,12866 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-223/13 Brak Kategorii, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-208/13/11209,11210 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-211/13/11391,11396 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC-222/13/12344,12357 Brak Kategorii, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-210/13/11309,11310 Spółki, Udostępnienie danych,

DESiWM-215/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 22 lutego 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-199/13 Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-198/13/10957,10963,10969 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-200/13/10990,10994 Fundacje / Stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-194/13/10618,10620 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-196/13/10633,10637 Mieszkalnictwo, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-184/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-187/13/10215,10218 Przewoźnik, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-180/13/10093, 10096, 10100 Operator telewizji kablowej, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-185/13/10159, 10162 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-186/13 Brak Kategorii, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-168/13/9710,9714 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-159/13/9679,9693,9695,9697 Adekwatność danych, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC-171/13/9742,9744 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-157/13/9464,9473,9476 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-155/13 Internet, Mieszkalnictwo, Powierzenie przetwarzania, Pozyskiwanie danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-181/13/10107, 10110 Pozyskiwanie danych, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC-182/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-160/9694/13 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 15 lutego 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-147/13/8798,8801,8805 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-143/13 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-145/13/8749,8768 Internet, Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

Decyzja z 13 lutego 2013 r. nakazująca udostępnienie danych osobowych.

DOLiS/DEC - 144/13 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-145/13/8765, 8768, 8746, 8749 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 133/13 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-139/13/8428,8430 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC-114137941,7943 Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-125/13/8372 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 11 lutego 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC- 119/13 Postępowanie sądowe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-156/13/9453,9462,9467 Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-120/13/8350, 8355 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-113/13/7918,7927 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-134/13/8415,8418,8423,8425 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-109/13/7422,7433,7436 Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-108/13/7405,7408 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC -110/13 Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-104/13/7315,7320,7323 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-106/13/7399,7391,7389 Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC-107/13/7413,7424 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-105/13/7303,7305 Dane wrażliwe, Samorząd,

DOLiS/DEC-101/13/7089,7091 Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-102/13/7115,7122 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-102/13/7115,7122 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-99/13/7315,7320,7323 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-103/13/7197,7202,7205 Media, Operator telewizji kablowej,

DOLiS/DEC – 100/13 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-94/13/6735,6740,6749,6756 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-95/13/6766,6774 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-96/13 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-97/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-88/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 100/13 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-87/13/5963,5972,5976 Obowiązek informacyjny, Ubezpieczyciel,

DOLiS/DEC-84/13/5930,5937 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-82/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-83/13/5923,5926,5928,5931 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-78/13/5715,5721 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-79/13/5730,5731,5732,5735,5737 Postępowanie administracyjne, Sądy / Prokuratura, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-81/13/5885,5886,5887,5889 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 86/13 Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-80/13 Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-72/13/4983,4987,4988,4989 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-73/13/4993,5005 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-68/13/4357/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-70/13 Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia, Postępowanie sądowe, Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-69/13/4405,4415 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-71/13/4394,4396 Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-65/13/4299,4300,4301 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-66/13/4311,4316,4319 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-67/13/4324,4325,4327,4328 Obowiązek informacyjny, Samorząd, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-51/13 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-57/13/3916 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 22 stycznia 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowania umowy opartej na standardowych klauzulach umownych, do odbiorców w Państwie Izrael oraz w Nowej Zelandii. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do odbiorców w pozostałych państwach trzecich, wskazanych we wniosku.

DOLiS/DEC-48/13/3701,3702,3703 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-41/13 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-46/13 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-47/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-42/13/3445,3446 Brak Kategorii, Marketing,

DOLiS/DEC-43/13/3450,3451 Marketing, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-55/13/3819,3823,3824,3828,3840 Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

DOLiS/DEC-56/13/3855,3857,3859 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-49/13/3720,3721,3722,3723,3724 Postępowanie administracyjne, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-50/13/3732,3734,3736 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-44/13/3443 Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki, Zgoda,

DOLiS/DEC-40/13/3186,3188,3192,3196 Marketing, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-53/13 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 34/13 Marketing, Ubezpieczyciel,

DOLiS/DEC-33/13/2794,2796 Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-37/13/2905,2907,2900,2895 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-29/13/1981,1982 Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-27/13/1703,1704 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-26/13 Brak Kategorii, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-23/13/1598,1605,1607 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-22/13/1537,1540 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-17/13 Kontrola osób, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-16/13 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-18/13/1245,1248 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 15/13 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-10/13/432,438,443 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-3/13/157 Brak Kategorii, Internet,

DIS/DEC-2/13/73 Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1/13 Brak Kategorii, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-4/13 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-1286/78465/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-1287/78466/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-1276/78213/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1275/48200/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1282/12/78298 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1281/78303/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1272/12/78196 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1273/12/78191 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1274/78182/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DOLiS/DEC-1243/12 Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1031/11 Fundacje / Stowarzyszenia,

DOLiS/DEC-1161/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-1087/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-1086/12 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1080/12/68012,68019 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-1061/12/66562,66564 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1060/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-1044/12/64888,64893 Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1019/12/63816,63823 Obowiązek informacyjny, Spółki, Wierzytelności,

DESiWM-945/60097/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 4 października 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Republice Indii.

DOLiS/DEC-949/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 932/12/58895, 58896 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 923/12/58806,58808, 58811 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 924/12/58792, 58791 Brak Kategorii, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 925/12/58793, 58794, 58796 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 926/12/58839, 58845 Dane wrażliwe, Pracodawca, Szkoły,

DOLiS/DEC- 927/12/58804, 58807, 58809 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC- 928/12/58815, 58823, 58829 Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC- 929/12/58810, 58813 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 930/12/58881, 58884 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 931/12/58876, 58880, 58882 Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DRZDO/DEC- 920/12/58716 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 919/12/58717 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 918/12/58718 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 911/12/58456,58468 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 912/12/58578,58581 Internet, Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC- 913/12/58573,58575 Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 914/12/58599,58606,58609,58612 Samorząd, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 916/12/58722 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 921/12/58715 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 922/12/58714 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 917/12/58720 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 910/12/58221, 58239, 58243 Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 909/12/58033,58036 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 903/12/57941,57948 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 905/12/57951 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 904/12/57955 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 902/12/57958 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 906/12/57980,57981 Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 907/12/58065,58071 Kościoły / Związki wyznaniowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 908/12/57995,58004 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 900/12 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC- 898/12 Informacja publiczna, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 899/12 Pozyskiwanie danych, Pracodawca,

DOLiS/DEC- 897/12/57549,57550 Brak Kategorii, Dane wrażliwe,

DOLiS/DEC-898/12/57564 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC/896/12/57345 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 888/12/57090 dot. DRZDO/401/ 14403/11/ER Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 892/12/57099 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 895/12/57102 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 885/12/57085 dot. DRZDO/401/ 4360/12/BB Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 890/12/57093 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 891/12/57095 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 893/12/57100 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 889/12/57091 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 883/12/56856,56858 dot. DOLiS-440- 84/12/T˝/II Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-880/12/56754,56758 Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 882/12/56818,56824 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 874/12/56444 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 875/12/56447 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 876/12/56449 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 877/12/56498,56501 Brak Kategorii, Marketing,

DOLiS/DEC- 879/12/56558,56560 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 878/12/56502,56503 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 872/12/56440 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 871/12/56105,56110 Mieszkalnictwo, Postępowanie sądowe,

DOLiS/DEC- 868/12/56023,56028,56030 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC- 869/12/56024,56025,56027 Fundacje / Stowarzyszenia, Internet,

DOLiS/DEC- 864/12/55792,55796 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 865/12/55801/555802,55803,55804 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 866/12/55808,558111 Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DRZDO/DEC- 862/12/55741 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 863/12/55786,55787 Internet, Spółki,

DRZDO/DEC- 854/12/55587 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 855/12/555589 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 858/12/55593 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 856/12/55591 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 857/12/55592 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 860/12/55596 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 859/12/55594 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 851/12/55481,55482 Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 853/12/554543,55548 Dane wrażliwe, Samorząd,

DOLiS/DEC- 848/12/55256, 55258,55260,55261 Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC- 849/12/55351,55356,55358 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-850/12/55452 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 841/12/54867 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 840/12/54869 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-844/12/54894,54895,54897 Internet, Publikacja danych, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 845/12/54906,54909 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DRZDO/DEC- 843/12/54863 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 842/12/654865 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 838/12/54651, 54659, 54666 Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 839/12/54674, 54675 Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC- 836/12/54041 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 835/12/54040 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 827/12/53828, 53832 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 828/12/53823, 53827, 53830, 53833 Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 829/12/53834, 53835, 53836 Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 823/12/53816, 53817 dot. DOLiS-440- 464/12/MKR/I Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 831/12/53860, 53864 Pracodawca, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 830/12/53853, 53855, 53857 Samorząd, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 832/12/53856, 53861, 53863 Dane wrażliwe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 833/12/53875, 53882, 53886 Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 834/12/53897, 53901, 53906 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 837/12/54151, 54154, 54158, 54162, 54168, 54172, 54175, 54181 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-813/12/53166 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-814/12/53165 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-815/12/53163 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-810/12/53087 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-812/12/53084 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO-/DEC/802/12/52638 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 801/12/52640 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 803/12/52637 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 806/12/52633 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 807/12/52632 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 794/12/52088,52092 Dane wrażliwe, Fundacje / Stowarzyszenia, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 789/12/51608 Brak Kategorii, Zgoda,

Decyzja z 23 sierpnia 2012 r. umarzająca postępowanie w sprawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

DOLiS/DEC- 790/12/51593,51597 Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 788/12/51559,51562 Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 784/12/51085,51091 Brak Kategorii, Publikacja danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 776/12/50427,50441 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 778/12/50440,50445 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 779/12/50553,50557 Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DRZDO/DEC- 769/12/50113 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 770/12/50115 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 757/12/49765 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 755/12/49759 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 760/12/49943,49941 Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 761/12/49964,49967 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC- 762/12/50019,50020 Brak Kategorii, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 763/12/50028,50030 Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 749/12/49104,49117,49112 Samorząd, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 748/12/49032 Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-744/12 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych, Zgoda,

DIS/DEC-745/12/48866˙˙ Brak Kategorii, Spółki,

DOLiS/DEC- 747/12/48851,48858 Banki / Instytucje finansowe, Internet,

DRZDO/DEC-737/12/48201 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-738/12/48202 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-740/12/48205 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 741/12/48408,48428 Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC-739/12/48204 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC-732/12/48081, 48082 Publikacja danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-734/12/48084, 48094 Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-735/12/48107, 48112 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-719/12/47459 Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-695/12/47056 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-696/12/47057 dot. DRZDO/401/ 5873/09/BB Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-691/12/46608 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 680/12/45457 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 678/12/45453 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja z 24 lipca 2012 r. w sprawie wykreślenia zbioru danych zgłoszonego przez gminę z ogólnokrajowego jawnego rejestru zbiorów danych osobowych ze względu na zaprzestanie przetwarzania danych

DRZDO/DEC- 679/12/45455 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 676/12/45451 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-666/12/44261 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-667/12/44262 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-668/12/44263 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-649/12/ Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-658/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 626/12/42889 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 627/12/42891 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 628/12/42892 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 629/12/42894 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 630/12/42895 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 641/12/42916 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 624/12/42882 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 640/12/422915 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 625/12/42885 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 642/12/42918 dot. DRZDO-401- 2782/08/.BB Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 636/12/42906 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 639/12/42913 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 617/12 Banki / Instytucje finansowe, Powierzenie przetwarzania,

DRZDO/DEC- 604/12/41294 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-598/12/40685 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-599/12/40683 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-59612/40690 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-602/12/40682 Brak Kategorii, Spółki,

DOLiS/DEC- 595/12 Publikacja danych, Spółki,

Decyzja z 2 lipca 2012 r. umarzająca postępowanie dotyczące wykorzystania wizerunku skarżących na stronie internetowej oraz w folderach reklamowych spółki

DOLiS/DEC- 591/12 Brak Kategorii, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 592/12 Dane wrażliwe, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 586/12 Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 571/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 565/12/38320 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 566/12/38319 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-562/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 563/12/38324 dot. DRZDO-401- 5510/11/.BB Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 560/12 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-558/12 Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 555/12/37747 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 556/12/37746 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 548/12/37755 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-559/12/37999 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 547/12/37756 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 553/12/37750 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 554/12/37749 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-542/12/37522 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-545/12/37513 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-544/12/37516 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-543/12/37520 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 539/12 Postępowanie administracyjne, Samorząd,

DOLiS/DEC- 524/12/36213,36216 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 525/12/36221,36231 Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 526/12/36220,36227 Brak Kategorii, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 527/12/36282,36284,36288 Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 528/12/36253,36257 Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 529/12/36262,36264 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 532/12/36276,36277 Brak Kategorii, Pozyskiwanie danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 533/12/36301,36310 Brak Kategorii, Internet,

DIS/DEC-523/12/36130 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC- 520/12/35884,35886 Placówki służby zdrowia, Zdrowie,

DOLiS/DEC- 522/12/35903,35905 Spółki, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 517/12/35656 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 514/12/35639,35643 Mieszkalnictwo, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 515/12/35633,35636 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 511/12/35375,35376 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 507/12/34657,34659 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-491/12/34093 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DIS/DEC-492/12/34095 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DIS/DEC-493/12/34098,34102 Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-494/12/34109 Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC- 490/12/33869,33871 Brak Kategorii, Brak Kategorii,

DRZDO/DEC- 477/12/33487 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 478/12/33489 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 479/12/33492 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 480/12/33493 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 481/12/33496 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 474/12/33475 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 482/12/33498 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 487/12/33405,33414 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DRZDO/DEC- 484/12/33502 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 483/12/33499 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 488/12/33501,33504 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 485/12/33371,33379,33382 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 468/12/32958,32967 Obowiązek informacyjny, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 467/12/32952,32955 Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 466/12/32932,32935,32936 Dane wrażliwe, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 465/12/32909,32915 Postępowanie administracyjne, Samorząd, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 469/12/32937 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 470/12/32939 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 472/12/32978,32981 Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 463/12/32839, 32841 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 461/12/32588, 32589 Pracodawca, Publikacja danych,

DRZDO/DEC- 459/12/32087 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 458/12/31753, 31754 Dane wrażliwe, Pracodawca,

DOLiS/DEC- 455/12/31693, 31694, 31696, 31697 Brak Kategorii, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 454/12/31689,31691 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 452/12/31599, 31605, 31611, 31618, 31623 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 451/12/31578, 31582, 31589 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 448/12/31683, 31687 Brak Kategorii, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 447/12/31669, 31672 Kontrola osób, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 445/12/31729, 31732 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 444/12/31300,31311 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DRZDO/DEC- 437/12/30951 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 438/12/30953 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 441/12/31063,31068,31072,31076,31078 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-428/12/30648 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-429/12/30650 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-430/12/30652 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-431/12/30654 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-432/12/30656 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-433/12/30657 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-434/12/30659 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-435/12/30660 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-436/12/30724,30728 Samorząd, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 420/12/29911 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 424/12/30051,30067,30075,30085 Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

DIS/DEC-415/12/29650 Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 414/12/29596 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 419/12/29747,29750 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 417/12/29711,29716 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 413/12/29625,59629 Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 412/12/29474, 29481 Brak Kategorii, Internet, Marketing,

DOLiS/DEC- 411/12/29356, 29357, 29358, 29360, 29361 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 408/12/29126, 29130 Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 406/12/29058, 29071 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zdrowie,

DOLiS/DEC- 404/12/29043, 29046 Dane wrażliwe, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 405/12/29042, 29044 Szkoły, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 407/12/29059 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 396/12/28734 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 397/12/28730 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 395/12/28737 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 400/12/28871 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 401/12/28869 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 399/12/28872 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 402/12/28868 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 398/12/28873 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 393/12/28596,28597, 28599, 28601 Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC- 392/12/28277, 28278 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 391/12/28161,28255,28256 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 390/12/28133,28140,28141 Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 389/12/27910,27912 Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC- 388/12/27904,27905 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 387/12/27889,27890 Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC- 376/12/27616,27620 Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-384/12/27641 Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 386/12/27634,27638,27643 Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC- 380/12/27599,27604,27609 Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 377/12/27589,27593 Brak Kategorii, Pracodawca, Samorząd,

DOLiS/DEC- 373/12/27562,27570 Operator telekomunikacyjny, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 372/12/27553,27555,27556 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 371/12/27552,27557 Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych,

DIS/DEC-381/12/27662 Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 27 kwietnia 2012 r. nakazująca Bankowi uzupełnienie polityki bezpieczeństwa o wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe

DIS/DEC-383/12/27630 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 366/12/27396 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 368/12/27384 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 369/12/27379 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 363/12/27183 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 360/12/26612 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 359/12/26613 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 355/12/26294 Przewoźnik, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 353/12/26297 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 354/12/26296 dot. DRZDO/401/ 713/10/RO Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 351/12/25947, 25950 Postępowanie sądowe, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC-348/12/25654 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-349/12/25655 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-345/12/25414 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-346/12/25420 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-337/12/25394 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-338/12/25397 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-339/12/25398 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-340/12/25400 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-341/12/25403 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-342/12/25404 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-343/12/25407 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-344/12/25411 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-336/12/25393 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 335/12/25333,25335,25336,25338 Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 309/11 dot. DOLiS-440-565/10 Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 18 kwietnia 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję z 29 grudnia 2010 r. odmawiającą uwzględnienia wniosku o nakazanie telewizji kablowej udostępnienia imienia, nazwiska oraz adresu abonenta, któremu przypisano nr IP.

DOLiS/DEC- 333/12/24991,24992 Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 323/12/23772 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 324/12/23774 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-322/12/23636 Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 301/12/23136 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 302/12/23138 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 303/12/23143 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 306/12/23151 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 307/12/23153 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 308/12/23155 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 311/12/23162 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 312/12/23164 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 313/12/23167 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 304/12/23146 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 305/12/23148 Rejestracja zbioru, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC- 309/12/23157 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 310/12/23159 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-285/12/22452 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Republice Indii.

DESiWM/DEC-286/12/22469/12 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-287/12/22483 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-288/12/22510 Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DRZDO/DEC- 280/12/21601 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 274/12/21348 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 275/12/21347 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 276/12/21349 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-268/12/20641,20642 Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DRZDO/DEC- 263/12/20241 Rejestracja zbioru, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC- 262/12/20237 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DIS/DEC-264/12/20327 Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 256/12/19872 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 255/12/19869 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC-253/12/19555/12,19562/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC-244/12/18761 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC-238/12/18131,18139 Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-229/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 217/12/397 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 216/12/16391 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 218/12/16399 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 221/12/16405 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 206/12/16372 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 209/12/16377 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 210/12/16378 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 211/12/16381 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 212/12/16383 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

Decyzja z 15 marca 2012 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na braki formalne w zgłoszeniu

DRZDO/DEC- 207/12/16373 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 214/12/16388 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 215/12/16390 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-224/12/16514,16518 Internet, Spółki,

DRZDO/DEC-194/12/15042 Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-195/12/15045 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DIS/DEC-201/12/15307 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-183/12/14284 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-186/12/14299 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-181/12/14268 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-184/12/14288 Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-174/12/14274 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-176/12/14291 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-175/12/14285 Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC-189/12/14313 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-185//B188 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-182/12/14279 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-166/12/122987 Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-168/12 /12991 Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC-170/12 Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC-167/12/12990 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-160/12 Obowiązek informacyjny,

Decyzja GIODO z 24 lutego 2012 r. nakazująca spółce spełnienie obowiązku wobec skarżącej poprzez udzielnie jej pisemnej informacji o źródle, z którego pochodzą jej dane.

DOLiS/DEC-155/12 Informacja publiczna, Samorząd,

DOLiS/DEC-154/12 Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-155/12 dot. DOLiS-440-1157/11 Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z 23 lutego 2012 r. nakazująca Starostwu Powiatowemu usuniecie ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa danych osobowych skarżącego w zakresie imienia i nazwiska z uchwały Rady Powiatu.

DRZDO/DEC-150/12/11713 Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-151/12/11715 Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC- 139/12/10558 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 144/12/10566 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 145/12/10567 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 143/12/10564 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 138/12/10555 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 140/12/10560 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 141/12/10561 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 142/1/10562 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DIS/DEC-137/12/10352,10354 Powierzenie przetwarzania, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-128/12/9241 Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-126/12/8986 Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zgoda,

DRZDO/DEC- 118/12/8583 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 121/12/8589 Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 119/12/8586 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 120/12/8588 Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 117/12/8582 Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 106/12/7841 Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 110/12 Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,