UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jeśli chcesz złożyć skargę

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2011-09-13
Wprowadził‚ informację: 2009-04-23 10:14:41
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie GIODO – o ile doszło do naruszenia przepisów - w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Niezależnie od powyższego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, na podstawie informacji zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w sprawie zainicjowanej skargą, podejmuje z urzędu (nie zaś na podstawie skargi) autonomiczną (niezależną od treści skargi) decyzję odnośnie ewentualnego skorzystania z uprawnień przyznanych mu w art. 12 pkt 5, art. 17 oraz art. 19 ustawy o ochronie danych osobowych. W ramach kompetencji określonych ww. przepisami Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może skierować do podmiotu którego dotyczy skarga wystąpienie służące doskonaleniu ochrony danych (art. 12 pkt 5), może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych (art. 17), bądź kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (art. 19).

PODSTAWOWE PRZEPISY

Podstawowe kwestie dotyczące składania skarg oraz uiszczania opłaty skarbowej zostały uregulowane w następujących przepisach:

  • art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • art. 1 ust. 1 pkt 1a i pkt 2, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 226, poz. 1635 z późn. zm.) wraz ze stanowiącym załącznik do niej "Wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień",
  • § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Zakres prowadzenia postępowania administracyjnego

Postępowanie administracyjne prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wniosek osoby zainteresowanej ogranicza się do badania procesu przetwarzania danych osobowych osoby inicjującej to postępowanie. Czynności w sprawie ogólnych praktyk stosowanych przez administratorów danych nie są podejmowane na wniosek osoby, której dane nie są w zakwestionowany sposób przetwarzane. Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych bliżej nieokreślonych osób należy bowiem do autonomicznych kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w związku z czym nie jest realizowana na wniosek. Pismo w sprawie nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych jego nadawcy może stać się impulsem dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do podjęcia czynności z urzędu, jednakże osoba ta, nie jest stroną tych czynności, w związku z czym nie jest informowana o ich przebiegu i wynikach.

Ostatnie aktualności