UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy komornik może udostępnić informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę podmiotowi innemu niż pracodawca uprawniony do ich przetwarzania?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:44:20
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, komornik może przesłać informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę (dłużnika) tylko pracodawcom do tego uprawnionym.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych obowiązkiem administratora danych jest zapewnienie, że dane przetwarzane będą zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W konsekwencji komornik, jako administrator danych, musi legitymować się przesłanką uprawniającą go do udostępnienia danych osobowych dłużnika na rzecz osoby trzeciej, a ponadto udostępnienie to może nastąpić jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu, w jakim dane te są udostępniane (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 administrator danych zobowiązany jest zapewnić, że dane przetwarzane będą w sposób adekwatny do celu, w jakim są przetwarzane).

Jednocześnie komornik jako administrator danych zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. (art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych).

W konsekwencji nie można uznać, że udostępnienie danych osobowych na rzecz domniemanego pracodawcy dłużnika wskazanego przez wierzyciela we wniosku o wszczęcie egzekucji znajduje oparcie w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. W szczególności uprawnienie do udostępniania danych osobowych dłużnika bez sprawdzenia, czy wskazany przez wierzyciela podmiot jest pracodawcą dłużnika, nie znajduje podstaw w art. 761 ww. kodeksu, na podstawie którego komornik może żądać m. in. od instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Ponadto podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 880 Kpc egzekucja wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym właściwości ogólnej dłużnika, który to komornik – na podstawie art. 796 Kpc wszczyna na wniosek albo na żądanie sądu lub uprawnionego organu egzekucję. Przy czym do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, a jako sposób egzekucji należy wskazać wynagrodzenie za pracę w określonym zakładzie pracy.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że działanie komornika polegające na przesłaniu zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia bez sprawdzenia, czy dany podmiot jest rzeczywiście pracodawcą dłużnika będzie stanowiło naruszenie prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Bowiem wraz z przesłaniem takiej informacji dojść może m.in. do udostępnienia danych osobowych osobie do tego nieuprawnionej.

 

Ostatnie aktualności