UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy starosta może odmówić udostępnienia z prowadzonej ewidencji pojazdów numeru rejestracyjnego i numeru VIN pojazdu należącego do konkretnej osoby na potrzeby złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-11-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-11-16 14:24:21
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem dla złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym nie jest konieczne posiadanie wymienionych danych zawartych w ewidencji pojazdów. Koniecznym elementem wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest bowiem wskazanie sposobu (rodzaju) zabezpieczenia, nie zaś wskazanie konkretnych składników majątkowych, na których ma być ono dokonane.

Uzasadnienie

Obligatoryjne elementy wniosku o udzielenie zabezpieczenia określone są w art. 736 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (kpc). Stosownie do brzmienia powołanego przepisu, wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a nadto zawierać: wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia (pkt 1), uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek (pkt 2). Koniecznym elementem wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest zatem wskazanie sposobu (rodzaju) zabezpieczenia, nie zaś wskazanie konkretnych składników majątkowych, na których ma być ono dokonane (ich zindywidualizowanie). A zatem w celu złożenia do sądu wniosku o zabezpieczenie roszczenia nie jest konieczne zawieranie w jego treści szczegółowych informacji, takich jak np. numer rejestracyjny i nr VIN pojazdu należącego do dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

W związku z powyższym starosta może odmówić udostępnienia danych z ewidencji pojazdów na potrzeby złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym, bowiem dane są do tego celu zbędne.

 

Ostatnie aktualności