UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy powiatowy rzecznik konsumentów jest uprawniony do pozyskania od serwisu aukcyjnego pełnych danych adresowych osoby sprzedającej towar w celu ich przekazania osobie, która wystąpiła do rzecznika ze skargą?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-06-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-06-07 11:38:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Nie, gdyż przepisy dotyczące uprawnień rzecznika konsumentów nie przewidują pośredniczenia w udostępnianiu danych osobowych pomiędzy serwisem aukcyjnym (przedsiębiorcą) a konsumentem, który zwrócił się ze skargą do rzecznika.

Uzasadnienie

Do powiatowego rzecznika konsumentów zwróciła się osoba, która dokonała za pośrednictwem serwisu aukcyjnego zakupu wadliwego towaru. Chciała w związku z  tym odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, do czego uprawniały ją przepisy prawa. Musiała jednak posiadać pełne dane adresowe drugiej strony umowy, czyli osoby z  którą zawarła transakcję. Posiadała bowiem tylko nazwę użytkownika tego serwisu. W tym celu zwróciła się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów. Jednak serwis aukcyjny odmówił rzecznikowi konsumentów udostępnienia danych adresowych użytkownika sprzedającego towar.

Oceniając kwestię uprawnienia rzecznika do pozyskania danych osobowych użytkownika serwisu aukcyjnego należy wziąć pod uwagę przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, które określają właściwość rzecznika i jego uprawnienia. Zgodnie z jej art. 39 ust. 1  zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Do jego zadań w szczególności należy występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Przedsiębiorca zaś, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić mu wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Z kolei za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (na podstawie art. 221 Kodeksu cywilnego). Na podstawie ustawy z  dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

A zatem z przepisów prawa wynika, że rzecznik konsumentów ma prawo występować do przedsiębiorców o przekazanie informacji odnośnie realizacji umowy zawartej z  osobą składającą do niego skargę. Nie jest natomiast uprawniony do pozyskania od serwisu aukcyjnego (przedsiębiorcy) danych osobowych sprzedającego (osoby fizycznej) w celu skorzystania przez konsumenta z prawa do skutecznego odstąpienia od umowy i zwrot wadliwego towaru. Przekazanie danych osobowych powinno odbywać się zatem w relacji serwis aukcyjny – konsument, bez pośredniczenia w tym rzecznika konsumentów.

Ostatnie aktualności