UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy podmiot przeprowadzający badania marketingowe, może pozyskiwać i przechowywać numery telefonów respondentów, aby następnie móc się z nimi skontaktować w celu skontrolowania pracy ankieterów?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-07-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-07-30 14:01:08
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Tak, ale tylko za zgodą respondenta i pod warunkiem dopełnienia przez podmiot przeprowadzający badania marketingowe obowiązku informacyjnego z ustawy
o ochronie danych osobowych wobec każdej osoby, której dane przetwarza.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych (m.in. ich gromadzenie, udostępnianie) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy administrator danych (czyli podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, np. podmiot przeprowadzający badania marketingowe) wskaże podstawę prawną przetwarzania danych. Przesłanki ustanowione w powołanym przepisie, warunkujące zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, mają charakter równoprawny, co oznacza, że dla wykazania legalności udostępnienia danych przez określony podmiot wystarcza spełnienie jednej z nich. Zgoda jest jednym z możliwych, ale nie jedynym warunkiem legalizującym przetwarzanie danych osobowych. Pozyskiwanie zgody jest zbędne, o ile administrator danych legitymuje się inną przesłanką wskazaną w ww. przepisie. W przypadku podmiotu przeprowadzającego badania marketingowe podstawą prawną do przetwarzania przez niego danych respondentów dla celów kontaktu z nimi będzie zgoda każdego z nich.

Jeżeli zaś chodzi sposób sformułowania klauzuli zgody to wskazać należy, że w myśl z art. 7 pkt 5 ustawy, przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Wprawdzie z definicji tej nie wynikają szczegółowe zasady formułowania zgody, jednakże podkreśla się, że z treści zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno w sposób nie budzący wątpliwości wynikać, w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe będą przetwarzane.

Oprócz posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych administrator danych pozyskujący dane bezpośrednio od osób, których one dotyczą, ma spełnić obowiązek informacyjny, o którym stanowi art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych. Musi zatem poinformować o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie; o celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych; prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania; dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Jednak podkreślenia wymaga, iż czym innym na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a czym innym spełnienie obowiązku informacyjnego. Wobec powyższego, dopełnienie przez administratora danych przedmiotowego obowiązku powinno nastąpić oddzielnie od pozyskania zgody i zawierać wszystkie elementy określone w art. 24 ust. 1 ustawy, a także powinno nastąpić przed, albo najpóźniej w momencie pozyskania tej zgody.

W związku z powyższym dla legalnego przetwarzania danych osobowych respondentów biorących udział w badaniach marketingowych konieczne jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający te badania (tzw. administratora) ich wyraźnej zgody na takie działanie oraz spełnienie wobec nich ww. obowiązku informacyjnego.

Ostatnie aktualności