UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy dowódca jednostki wojskowej musi brać pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych udostępniając z ewidencji wojskowej dane żołnierza zawodowego w celu ich wykorzystania w postępowaniu sądowym?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-07
Wprowadził‚ informację: 2009-08-07 14:02:08
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem przetwarzanie danych zawartych w ewidencji wojskowej na potrzeby postępowania sądowego nie jest wyłączone ze stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzy tych obejmuje się ewidencją wojskową, prowadzoną m.in. przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową oraz przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr (art. 48 ust. 2). W ewidencji tej przetwarzane są dane osobowe żołnierza zawodowego oraz dane dotyczące przebiegu czynnej służby wojskowej, stanu zdrowia, wykształcenia, kwalifikacji, stanu cywilnego i rodzinnego, wyróżnień, a także orzeczeń wydanych w stosunku do żołnierza w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym oraz odpowiedzialności zawodowej (art. 48 ust. 3). Dane osobowe obejmują: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, imiona dzieci, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej, stopień wojskowy, adres zameldowania, adres zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.

Zgodnie z art. 48 ust. 6 omawianej ustawy do przetwarzania danych osobowych zawartych w ewidencji wojskowej, do celów związanych z przebiegiem zawodowej służby wojskowej nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, czyli tych dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych. Przepisy rozdziału 3 wskazanej ustawy będą natomiast miały zastosowanie, gdy dane zawarte w ewidencji wojskowej będą przetwarzane (w tym udostępniane) w celach innych, niż cel związany z przebiegiem zawodowej służby wojskowej (cel służbowy), np. w celu ich wykorzystania w postępowaniu sądowym.

Z rozdziału 3 ustawy o ochronie danych osobowych wynika, że o legalnym wykorzystywaniu (przetwarzaniu) danych osobowych można mówić wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 23 ust. 1 – w przypadku przetwarzania danych tzw. zwykłych (jak np. imię i nazwisko, adres, nr PESEL, NIP) – oraz w art. 27 ust. 2, w przypadku danych tzw. wrażliwych, jak np. dane o stanie zdrowia, nałogach, o przynależności wyznaniowej, czy te dotyczące orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

W związku z powyższym dowódca jednostki wojskowej powinien brać pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych chcąc wykorzystać dane z ewidencji wojskowej w celach innych, niż związany z przebiegiem zawodowej służby wojskowej.

 

Ostatnie aktualności