UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy w celu prowadzenia ewidencji wojskowej stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-07
Wprowadził‚ informację: 2009-08-07 14:04:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, za wyjątkiem rozdziału 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzy tych obejmuje się ewidencją wojskową, prowadzoną m.in. przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową oraz przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr (art. 48 ust. 2). W ewidencji tej przetwarzane są dane osobowe żołnierza zawodowego oraz dane dotyczące przebiegu czynnej służby wojskowej, stanu zdrowia, wykształcenia, kwalifikacji, stanu cywilnego i rodzinnego, wyróżnień, a także orzeczeń wydanych w stosunku do żołnierza w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym oraz odpowiedzialności zawodowej (art. 48 ust. 3). Dane osobowe obejmują: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, imiona dzieci, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej, stopień wojskowy, adres zameldowania, adres zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.

Przepis art. 48 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej stanowi, że przetwarzanie przez organy wymienione w art. 48 ust. 2 danych , o których mowa w ust. 3, do celów związanych z przebiegiem zawodowej służby wojskowej nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Są to przepisy dotyczące  zasad przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca  2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką wskazuje zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej, w tym m.in. jakie dokumenty są w niej zawarte, oraz komu można ją udostępnić.

Na podstawie wskazanych przepisów należy stwierdzić, iż do przetwarzania danych żołnierzy zawodowych zawartych w ewidencji wojskowej w celu ściśle związanym  z przebiegiem ich służby wojskowej ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowanie, za wyjątkiem jej rozdziału 3.

 

Ostatnie aktualności