UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy straż ochrony kolei ma prawo legitymować osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-27
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-01-27 14:31:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem wynika to z przepisów ustawy o transporcie kolejowym.

Uzasadnienie

Do zadań straży ochrony kolei należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz straży ochrony kolei ma m.in.  prawo do: legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości; ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei; nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Uprawniony jest również do stosowania środków przymusu bezpośredniego takiego jak użycie siły fizycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w tej sytuacji zostaje spełniona przesłanka legalnego – czyli zgodnego z prawem przetwarzania danych, która wynika z ustawy o ochronie danych osobowych (gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych – w tej sytuacji legitymowania osób– wynika z innych, szczególnych przepisów prawa).

 

Ostatnie aktualności