UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgoda abonenta na umieszczenie jego danych osobowych w książce telefonicznej może być wyrażona w każdym czasie?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-13
Wprowadził‚ informację: 2009-08-13 15:44:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, wyraźna zgoda abonenta powinna być wyrażona wyłącznie przed dokonaniem czynności zamieszczenia danych osobowych w książce telefonicznej, natomiast może być w każdym czasie cofnięta.

Uzasadnienie

Kwestię związaną z zamieszczaniem i udostępnianiem (są to formy przetwarzania) danych osobowych abonentów w książkach telefonicznych, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, regulują szczególne wobec ustawy o ochronie danych osobowych przepisy ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera bowiem jedynie ogólne zapisy odnoszące się m.in. do tego, jakie warunki należy spełnić, aby wykorzystywanie danych osobowych było legalne. W sytuacji natomiast, gdy są szczególne przepisy prawa regulujące dane zagadnienie, należy się do nich odwołać.

Przepisy Prawa telekomunikacyjnego jednoznacznie wskazują, że zamieszczenie w spisie danych identyfikujących abonenta będącego osobą fizyczną może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie tych czynności (art. 169 ust. 3). Tym samym niedopuszczalna jest sytuacja, w której operator telekomunikacyjny w pierwszej kolejności zamieści dane abonenta w spisie danych powszechnie dostępnych, a później poprosi o jego zgodę. Ponadto, zgoda abonenta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści (art. 174 pkt 1), co oznacza, że powinna być wyrażona świadomie i wyraźnie. Istnieje również możliwość wyrażenia zgody drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika. Operator telekomunikacyjny powinien bowiem dla celów dowodowych posiadać zgodę abonenta utrwaloną w taki sposób, iż okoliczność jej wyrażenia nie budziłaby wątpliwości - np. dopuszczalna jest sytuacja, w której operator przedstawi nagranie rozmowy telefonicznej z abonentem, z którego wynika wprost, iż zgoda taka została wyrażona. Warto zauważyć, iż raz wyrażona przez abonenta zgoda na umieszczenie danych w powszechnym spisie może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat – stosownie do art. 174 pkt 3 Prawa telekomunikacyjnego.

 

Ostatnie aktualności