UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy operator telekomunikacyjny może wysyłać wiadomości sms klientowi, który udostępnił mu swoje dane w celu zawarcia umowy o przeniesienie numeru do jego sieci, ale ostatecznie zrezygnował z jej podpisania?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-01-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-01-05 15:12:27
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Nie, w takiej sytuacji przetwarzanie danych przez operatora telekomunikacyjnego jest z zasady zabronione. Jedynym wyjątkiem jest możliwość przetwarzania danych  w celach dowodowych.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust. 1 ustawy). W świetle przepisów powołanego aktu prawnego, podstawowym obowiązkiem każdego administratora jest przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy. Zgodnie z nim przetwarzanie danych (w tym ich gromadzenie czy udostępnianie) jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy:

- jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 3),

- jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a  przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5).

Jednocześnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy zobowiązuje administratora danych do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności do zapewnienia, aby dane te były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Wobec powyższego, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że operator telekomunikacyjny (jako administrator danych), pozyskując dane klienta w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy o przeniesienie numeru, przetwarza te dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Następnie, jeśli klient zrezygnuje z podpisania takiej umowy, wówczas operator telekomunikacyjny, chcąc dalej wykorzystywać jego dane osobowe, musi wskazać do tego podstawę prawną. Dla przetwarzania tych danych, ale tylko w celach dowodowych, podstawę prawną stanowi wspomniany art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o  ochronie danych osobowych. W myśl bowiem § 16 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z  uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych abonent publicznej sieci telefonicznej może w każdym czasie wystąpić do Prezesa UKE, na podstawie art. 192 ust. 1 pkt 5 ustawy, z wnioskiem o interwencję w przypadku niezrealizowania albo realizowania jego uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru niezgodnie z  przepisami ustawy, rozporządzenia lub wnioskiem abonenta.

A zatem po złożeniu rezygnacji klienta z podpisania umowy o przeniesienie numeru do sieci wybranego operatora telekomunikacyjnego operator ten jest uprawniony do przetwarzania jego danych wyłącznie w celach dowodowych. Tym samym wykorzystywanie jego danych do przesyłania wiadomości sms, odbywa się bez podstawy prawnej i jest niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności