UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy naczelnik urzędu skarbowego ma prawo przekazać organizacji pożytku publicznego dane osoby, która wpłaciła na jej rzecz 1 % podatku tym organizacjom?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-04 12:35:22
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2015-12-15 14:49:01

Tak, o ile osoba, która ofiarowuje 1% podatku wyraziła, w zeznaniu lub w jego korekcie, zgodę na udostępnienie (przekazanie) swoich danych osobowych tej organizacji.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady postępowania z danymi osobowymi, zaś wówczas, gdy istnieją inne – szczególne wobec niej przepisy prawa - mają one pierwszeństwo stosowania. W związku z tym kwestię tę rozpatrywać należy m.in. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak, zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1 % podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Natomiast zgodnie z art. 299 § 3 pkt 13 Ordynacji podatkowej organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych z wyłączeniem informacji określonych w art. 182 (czyli informacji pochodzących z banku) również: organizacjom pożytku publicznego – w zakresie i na zasadach określonych w ustawach podatkowych.

Zgodnie natomiast z art. 45c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  2. wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji,
  3. przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.

Ostatnie aktualności