UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-09-15
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-25 15:26:43
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2016-01-25 12:47:27

Wspólny Organ Nadzorczy Schengen (Joint Supervisory Authority of Schengen), dalej zwany WON Schengen, był organem nadzoru ustanowionym na podstawie art. 115 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen odpowiedzialnym za nadzór nad technicznym wsparciem funkcjonalności Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) wykorzystywanego przede wszystkim do kontroli ruchu osobowego na granicach państw, które przystąpiły do systemu z Schengen.

WON Schengen nie tylko wykonywał nadzór nad funkcją wsparcia technicznego SIS, ale również badał wszelkie problemy pojawiające się w trakcie obsługi SIS. Na Wspólny Organ Nadzorczy Schengen zostało nałożone również zadanie sporządzania opinii, a także harmonizowania praktyki prawnej oraz wykładni na poziomie krajowym w zgodności z Konwencją Nr 108 Rady Europy dotyczącą ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz Zaleceniem Komitetu Ministrów Rady Europy R (87) 15 z dnia 17 września 1987 r. w sprawie wykorzystania danych osobowych w sektorze policyjnym.

 

W związku z uruchomieniem Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) i jego nowymi podstawami prawnymi tj. rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz decyzją Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), WON Schengen został zastąpiony przez Grupę koordynującą nadzór nad SIS II.

W skład Grupy koordynującej nadzór nad SIS II wchodzą przedstawiciele krajowych organów ochrony danych osobowych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, którzy działając w ramach swoich kompetencji, współpracują w ramach swoich zadań i zapewniają skoordynowany nadzór nad SIS II.

Do zadań Grupy koodunującej nadzór na SIS II należy:

  • wymiana istotnych informacji;
  • wzajemne wspomaganie się  w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji;
  • analiza trudności interpretacyjnych w zakresie wykładni lub stosowania przepisów dotyczących SIS II;
  • badanie problemów związanych ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub z wykonywaniem praw osób, których dotyczą dane;
  • sporządzanie uzgodnionych wniosków w sprawie wspólnych rozwiązań problemów;
  • upowszechnianie wiedzy na temat ochrony danych osobowych

Więcej informacji o pracach tej grupy dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/CSIS

 

Ostatnie aktualności