UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-08-18
Wprowadził‚ informację: 2009-08-18 15:09:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tytuł projektu: „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynkach Unii Europejskiej” (Raising awareness of the data protection issues among the entrepreneurs operating in the EU”).

Biuro GIODO rozpoczęło realizację projektu partnerskiego finansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) pt. „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynkach Unii Europejskiej”. Realizacja projektu odbywa się we współpracy z Czeskim Urzędem Ochrony Danych oraz Węgierskim Organem Ochrony Danych.

Zamierzeniem projektu jest dostarczenie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dla podmiotów podejmujących działalność w jednym z krajów uczestniczących w konsorcjum projektowym. Wszystkie kraje partnerskie uczestniczące w realizacji projektu wskazują na brak wyczerpujących i kompleksowych informacji dotyczących praktyk stosowania prawa ochrony danych osobowych w poszczególnych obszarach życia codziennego. Brak usystematyzowanej wiedzy wskazują zarówno podmioty reprezentujące różne sektory działalności gospodarczej i publicznej, jak i osoby fizyczne. Biorąc pod uwagę powyższe zidentyfikowane potrzeby koniecznym jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki ochrony danych osobowych, adresowanych do różnych grup odbiorców.

W publikacji podjęte zostaną problemy ochrony danych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzony zostanie przegląd praktyk stosowanych w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie stosowania przepisów prawa ochrony danych osobowych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na legalność i zgodność z przepisami wykonywanej działalności gospodarczej. Poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z obowiązkami i działaniami, które należy podjąć celem rejestracji i zabezpieczenia danych osobowych pracowników oraz dysponowaniem danymi na potrzeby działalności przedsiębiorstwa.

W rezultacie projekt ukierunkowany jest na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych w sposób umożliwiający efektywną i samodzielną naukę przez bezpośrednich adresatów przepisów prawa w tym obszarze w krajach partnerskich.
Realizacja projektu umożliwi:

  • analizę i porównanie praktyk stosowania prawa o ochronie danych osobowych w krajach partnerskich,
  • dotarcie z informacjami o ochronie danych osobowych do podmiotów gospodarczych podejmujących działalność za granicą,
  • uświadomienie i poinformowanie wszystkich odbiorców, do których adresowana jest publikacja o niezbędnych działaniach, prawach i obowiązkach przy rejestracji przedsiębiorstwa w krajach partnerskich,
  • wzmocnienie roli organów ochrony danych poszczególnych państw uczestniczących w projekcie w upowszechnianiu informacji do poszczególnych grup odbiorców,
  • zintensyfikowanie współpracy między organami ochrony danych w różnych krajach członkowskich UE.

Projekt realizowany jest w latach 2009-2011.

  ComputerWorld  

Ostatnie aktualności