UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy po zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, otrzymam jakieś zaświadczenie? Od którego momentu mogę rozpocząć gromadzenie danych w zgłoszonym zbiorze?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-23 09:24:07
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59
Zgodnie z brzmieniem art. 46 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych może, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze danych po zgłoszeniu tego zbioru Generalnemu Inspektorowi, chyba że ustawa zwalnia go z tego obowiązku. Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru może być wydane na żądanie administratora danych (art. 42 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

Stosownie zaś do art. 46 ust. 2 ustawy, administrator danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, których przetwarzanie z mocy art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych jest zabronione, może - w sytuacjach wymienionych w art. 27 ust. 2 ustawy - rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze danych dopiero po zarejestrowaniu zbioru, chyba, że ustawa zwalnia go z obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu takiego zbioru danych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydaje administratorowi danych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji zbioru danych (art. 42 ust. 4 ustawy).

Jeśli zatem zbiór danych osobowych, zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, nie zawiera danych podlegających szczególnej ochronie, wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, to administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie (np. gromadzenie danych) po dokonaniu zgłoszenia zbioru Generalnemu Inspektorowi do rejestracji. Jeśli natomiast zbiór danych zawiera dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, nie jest możliwe wprowadzenie do niego danych do momentu zarejestrowania zbioru przez Generalnego Inspektora.

Ostatnie aktualności