UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy wprowadzenie od 10 lutego 2009 r. nowego formularza zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO powoduje konieczność aktualizacji zgłoszonego do rejestracji zbioru danych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0209-02-09
Wprowadził‚ informację: 2009-02-09 14:59:02
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Nie. Wprowadzenie nowego formularza zgłoszenia nie niesie za sobą obowiązku aktualizacji dokonanego już zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, chyba że zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 ustawy, zwalniających go z tego obowiązku. Zgłoszenia zbioru danych do rejestracji należy dokonać na wzorze określonym przez ministra właściwego do spraw administracji w drodze rozporządzenia, stosownie do art. 46a ustawy.
W związku z wejściem w życie 10 lutego 2009 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. nr 229, poz. 1536), które w załączniku zawiera nowy wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji, traci moc poprzednie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym zakresie z 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1025), które obowiązywało od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Zatem od 10 lutego 2009 r. zbiory danych należy zgłaszać do rejestracji na nowym formularzu zgłoszenia.
Głównym celem modyfikacji wzoru zgłoszenia jest przede wszystkim ułatwienie administratorom danych spełnienia obowiązku rejestracyjnego. Zmianie uległa forma prezentowania informacji w części D i E formularza zgłoszenia, a więc informacji o sposobie zbierania i udostępniania danych oraz opisu środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36-39 ustawy.
Należy zwrócić uwagę, że wraz z wprowadzeniem nowego formularza zgłoszenia zmienia się tylko sposób przekazywania informacji o zbiorach. Nie zmienia się natomiast zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w zgłoszeniu, który określony jest w art. 41 ust. 1 ustawy. Zatem wprowadzenie nowego formularza zgłoszenia nie niesie za sobą obowiązku aktualizacji dokonanego już zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Warto dodać, że zgłoszenie zbioru danych do rejestracji można przesłać również drogą elektroniczną za pośrednictwem „Elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych” (e-GIODO), która od dnia wejścia w życie wymienionego rozporządzenia uwzględnia treść nowego wzoru formularza zgłoszenia. Platforma e-GIODO dostępna jest na stronie internetowej: www.giodo.gov.pl.

Ostatnie aktualności