UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgłoszenie kilku zbiorów danych na jednym wniosku spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-10
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-15 13:39:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, jedno zgłoszenie zbioru danych powinno obejmować swym zakresem tylko jeden zbiór danych osobowych.

Uzasadnienie

Zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych należy dokonać poprzez wypełnienie urzędowego formularza zgłoszenia, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Przepis art. 41 ust. 1 ustawy wskazuje jaki zakres informacji musi zawierać zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji. Zgodnie z jego treścią zgłoszenie powinno obejmować:

wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych,

- oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiotowi, o  którym mowa w art. 31, lub wyznaczenia podmiotu, o którym mowa w art. 31a, oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,

- cel przetwarzania danych,

- opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych,

- sposób zbierania oraz udostępniania danych,

- informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane,

- opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36-39 ustawy,

-  informacje o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy, jednoznacznie wskazuje, iż jedno zgłoszenie zbioru danych powinno obejmować swym zakresem tylko jeden zbiór danych osobowych. Administrator danych dokonując zgłoszenia zbioru danych do rejestracji powinien mieć na uwadze, iż poszczególne zbiory danych osobowych różnią się między sobą m.in. zakresem przetwarzanych danych, celem przetwarzania danych, podstawą prawną prowadzenia zbioru. Z uwagi na powyższe, wypełnienie jednego zgłoszenia dla dwóch zbiorów danych osobowych nie pozwala w sposób właściwy scharakteryzować poszczególnych zbiorów objętych tym zgłoszeniem, tym samym nie można dla każdego z nich wskazać elementów decydujących o jego tożsamości, tj. np. podstawy prawnej przetwarzania danych, zakresu przetwarzanych danych, celu przetwarzania danych w zbiorze, a co za tym idzie nie jest możliwe stwierdzenie, jaki zakres informacji, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, dotyczy każdego ze zbiorów.

Ostatnie aktualności