UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jaką decyzję musi wydać GIODO, gdy podmiot zgłaszający zbiór danych osobowych do rejestracji w toku postępowania w tej sprawie poinformuje, że zbioru tego nie utworzył i rezygnuje z jego utworzenia?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-18 14:36:24
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Jeśli w toku postępowania w sprawie rejestracji zbioru danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zostanie poinformowany, że podmiot zgłaszający zbiór nie rozpoczął przetwarzania danych w zbiorze i rezygnuje z jego utworzenia, wówczas umarza postępowanie w sprawie rejestracji zbioru danych osobowych, gdyż staje się ono bezprzedmiotowe.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 40) zobowiązuje administratorów danych do zgłoszenia posiadanych zbiorów do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wpłynięcie takiego zgłoszenia do GIODO powoduje rozpoczęcie postępowania w sprawie rejestracji zbioru danych osobowych.

Odbywa się ono na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.).

Stosownie do art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej zobowiązany jest do wydania decyzji o jego umorzeniu. Z powołanego przepisu wynika zatem, że postępowanie administracyjne nie może toczyć się w sytuacji, gdy w czasie jego trwania przestał istnieć jego przedmiot albo przedmiot ten nie istniał już przed wszczęciem tego postępowania. Wówczas bowiem nie można byłoby wydać decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty. Ponadto dalsze prowadzenie postępowania stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy (por. np. wyrok NSA z 11 stycznia 1994 r., sygn. akt SA/Wr 31/93).

Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia np. wówczas, gdy w czasie prowadzonego przez GIODO postępowania w sprawie rejestracji zbioru danych osobowych administrator danych poinformuje GIODO, że nie utworzył zgłoszonego do rejestracji zbioru i rezygnuje z jego utworzenia, bo przestaje prowadzić działalność gospodarczą albo wycofuje się z zamiaru jej prowadzenia w zakresie związanym ze zgłoszonym do rejestracji zbiorem.

Ostatnie aktualności