UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru do rejestracji na nieobowiązującym wzorze stanowi przesłankę do odmowy zarejestrowania tego zbioru?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-08 11:41:37
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Tak, gdyż stanowi naruszenie wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i tym samym wypełnia przesłankę odmowy rejestracji zbioru danych.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w art. 40 wprowadziła dla administratora danych obowiązek zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbioru danych do rejestracji, z wyjątkiem przypadków zwalniających administratora z tego obowiązku, a wskazanych w art. 43 ust. 1 ustawy. Ustawa wskazuje też sytuacje, w których Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, rejestracji zgłoszonego zbioru danych (art. 44 ust. 1). Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy administrator danych nie spełnił określonych wymogów w zgłoszeniu zbioru danych do rejestracji. Przykładowo nie określił zakresu przetwarzanych w zbiorze danych, bądź też nie wskazał podstawy prawnej, która upoważnia go do prowadzenia przedmiotowego zbioru. Jednak czynnikiem, który dyskwalifikuje dany zbiór zgłoszony do rejestracji jest przede wszystkim jego zgłoszenie na formularzu innym, niż ten, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Skoro zatem obowiązuje formularz zgłoszenia zbioru danych do rejestracji wprowadzony wskazanym wyżej rozporządzeniem to zgłoszenie zbioru danych do rejestracji na innym formularzu, w tym na nieobowiązującym już wzorze zgłoszenia wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, jest niezgodne z przepisami wykonawczymi do ustawy o ochronie danych osobowych. Stanowi zatem naruszenie wymogów rejestracyjnych i tym samym wypełnia przesłankę odmowy rejestracji zbioru danych osobowych.

Ostatnie aktualności