UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jaką decyzję podejmuje GIODO, jeżeli administrator zarejestrowanego zbioru poinformuje, że przestał w nim przetwarzać dane osobowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-10
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-15 14:20:53
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

W takiej sytuacji GIODO wydaje decyzję o wykreśleniu takiego zbioru z rejestru zbiorów danych osobowych.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych stanowi, iż wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych jest dokonywane, w drodze decyzji administracyjnej, m.in. wtedy, gdy zaprzestano przetwarzania danych w zarejestrowanym zbiorze (art. 44a pkt 1). Z sytuacją taką można się spotkać przykładowo, jeśli administrator danych, np. spółka cywilna, zarejestrował u GIODO zbiór, w którym przetwarzał dane osobowe, a następnie wspólnicy rozwiązali umowę spółki, w konsekwencji czego zaprzestano przetwarzania danych w przedmiotowym zbiorze.

Jeśli zatem administrator zaprzestał przetwarzania danych w zarejestrowanym zbiorze, powinien zgłosić to na piśmie organowi do spraw ochrony danych osobowych. Powinien także uiścić opłatę skarbową – pismo takie podlega bowiem opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Wówczas GIODO wydaje decyzję o wykreśleniu zbioru z rejestru zbiorów danych osobowych.

Ostatnie aktualności