UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Urząd Miasta jest zobowiązany do rejestracji zbioru stanowiącego ewidencję licencji na transport drogowy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, skoro w zbiorze tym znajdują się dane przedsiębiorców ubiegających się o licencję?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-12 09:21:23
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (ust. 2). Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań (ust. 3).

Art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, ze zm.) określa zakres informacji zbieranych w toku postępowania o wydanie licencji, do których zalicza się m. in. dane dotyczące dysponowania przez osobę wysokimi umiejętnościami i wiedzą w zakresie transportu drogowego oraz dane o niekaralności osób, potwierdzone zaświadczeniem z rejestru skazanych (art. 8 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o transporcie drogowym). Takie dane są gromadzone przez organy samorządu terytorialnego w toku postępowania o wydanie licencji i mogą znajdować się w "Ewidencji licencji na transport drogowy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne".

Analizując katalog informacji zbieranych w tym postępowaniu należy uznać, iż nie są to wyłącznie dane identyfikujące podmioty jako przedsiębiorców i ściśle związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lecz dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z faktem, że w zbiorze, o którym mowa w pytaniu znajdują się dane osobowe, podlegają one ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych, a ich administrator jest zobowiązany do spełnienia obowiązków wynikających z jej przepisów.

Takim obowiązkiem jest obowiązek rejestracji danych osobowych, określony w art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem administrator danych zobowiązany jest zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1.

Jak wynika z powyższego, zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych jest regułą, od której wyjątki zostały wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 1 - 11 ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątki te nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Jeśli stan prawny i faktyczny u danego administratora przedstawia się tak, jak wyżej opisany, to nie zachodzą podstawy do zastosowania jednej z przesłanek wyłączających obowiązek rejestracyjny, z wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy. Tym samym "Ewidencja licencji na transport drogowy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne" podlega obowiązkowi zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych do rejestracji.

Ostatnie aktualności