UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy podlega rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych przetwarzanych w starostwie dotyczący radnych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2007-08-10
Wprowadził‚ informację: 2007-08-10 11:26:20
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administrator danych jest obowiązany zgłosić prowadzony przez siebie zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy. Zgłoszenie zbioru do rejestracji stanowi zatem regułę, zaś powołane we wspomnianym art. 43 ust. 1 pkt 1 – 11 wyjątki nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy, z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego. Wśród przepisów tych wymienić należy m.in. ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.). Tym samym wszystkie zbiory danych prowadzone na podstawie wskazanej ustawy będą zwolnione z omawianego obowiązku.

Wykaz radnych rady powiatu nie jest natomiast prowadzony w oparciu o wskazane przepisy, ale o przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, ze zm.). W związku z powyższym, jako nie objęty dyspozycją art. art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych, powinien zostać zgłoszony Generalnemu Inspektorowi do rejestracji, stosownie do treści art. 40 tej ustawy. Analogicznie, zbiór radnych miast na prawach powiatu też podlega rejestracji w GIODO.

Zgłoszenie zbioru do rejestracji powinno nastąpić na wniosku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1025). Zgłoszenie nie obejmuje poszczególnych danych przetwarzanych w zbiorze danych osobowych, tj. nie należy Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych przedkładać do rejestracji samej treści danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów, numerów NIP, PESEL itp.), lecz elementy określone w art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgłoszenie zbioru do rejestracji można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Istnieje również możliwość przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego pocztą elektroniczną za pośrednictwem e-GIODO, czyli elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej nie podlegają: zgłoszenie zbioru danych do rejestracji oraz zgłoszenie zmian informacji zawartych w zgłoszeniu, a także załączniki składane z ww. zgłoszeniami.

Ostatnie aktualności