UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy bank może przekazać moje dane osobowe, jako nierzetelnego dłużnika, do Biura Informacji Kredytowej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-09-21
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-16 14:14:51
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż uprawniają go do tego przepisy prawa bankowego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  banki zostały upoważnione do tworzenia instytucji do zbierania i udostępniania informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach na rachunkach bankowych - tzw. biur informacji kredytowej. "Podstawowymi celami tychże biur jest opracowywanie informacji kredytowych dla potrzeb banków, zmniejszanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, uproszczenie i przyspieszenie procedur udzielania kredytu, zmniejszenie kosztów obsługi kontrahenta bankowego, poprawa konkurencyjności banków polskich, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu kredytowego" (Mirosław Bączek, Prawo bankowe, Warszawa 1997-2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Zgodnie z powołanym przepisem, banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

  1. bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych (art. 105 ust. 4 pkt 1),
  2. innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń (art. 105 ust. 4 pkt 2).

Z uwagi zatem na powyższe oraz ze względu na przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, nie można uznać, iż przekazanie informacji o kliencie banku do Biura Informacji Kredytowej pozbawione jest podstaw prawnych. Stosownie bowiem do brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W omawianym przypadku takim przepisem jest art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

 

Ostatnie aktualności