UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Biuro Informacji Kredytowej ma prawo przetwarzać w celach statystycznych dane osobowe kredytobiorców, którzy wywiązali się już z zobowiązania?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-01 09:41:33
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem takie uprawnienie wynika z przepisów ustawy Praw bankowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe BIK może przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, dla celów stosowania metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 („za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego bank może stosować metody statystyczne do obliczania wymogów kapitałowych”). Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową dla celów stosowania metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 Prawa bankowego, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania (ust 5). Zakres przetwarzanych informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, może obejmować dane dotyczące osoby fizycznej lub dane dotyczące zobowiązania (ust 6).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że BIK jest uprawniony do przetwarzania danych do celów statystycznych a podstawą prawną tej czynności jest art. 128 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Stanowisko to podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r. (sygn. akt II SA/Wa 917/08) stwierdzając: „Nie ulega wątpliwości, iż (…) Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją o której mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, a zatem mieści się w katalogu podmiotów określonych w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego. A skoro tak, to przepis ten daje BIK-owi prawo do przetwarzania danych osobowych dla celów stosowania metod statystycznych bez zgody osoby zainteresowanej. Jednocześnie stanowi samodzielną podstawę do przetwarzania danych osobowych dla tych celów”.

Ostatnie aktualności